Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan na rok akademicki 2019/20

Uchwały Senatu UJ

Uchwały Rady Wydziału Geografii i Geologii

Uchwały Rady Wydziału BiNOZ

Uzupełnienia programowe II stopień

Dotyczy studentów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku geologia.

Kliknij aby pobrać: Zasady i program strudiów

 

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kierunek studiów:        GEOLOGIA

Obszar  kształcenia:     nauki przyrodnicze

Poziom kształcenia:     studia drugiego stopnia

Profil kształcenia:        ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku (K)

Opis zakładanych efektów kształcenia

Odniesienie

do efektów kształcenia

dla obszaru:

nauki przyrodnicze

WIEDZA

K_W01

rozumie złożone zjawiska przyrodnicze  i ich rolę w kształtowaniu Ziemi

P2A_W01

K_W02

w pracy badawczej i działaniach praktycznych,  dotyczących złożonych zjawisk geologicznych, potrafi stosować zasadę ścisłego wnioskowania

P2A_W02

K_W03

ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych  związanych z naukami geologicznymi w ramach realizowanych specjalizacji

P2A_W03

K_W04

ma pogłębiona wiedzę z zakresu nauk geologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie

P2A_W04

K_W05

ma poszerzoną wiedzę z zakresu dyscyplin geologicznych ukierunkowanych lub wykorzystywanych w poszukiwaniach

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

P2A_W04

K_W06

ma poszerzoną wiedzę z metodyki badań geologicznych w ramach wybranej specjalizacji

P2A_W04

K_W07

ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji z nauk geologicznych

P2A_W04

K_W08

wykazuje poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu geologii Karpat Polskich

P2A_W04

K_W09

ma wiedzę w zakresie bieżąco dyskutowanych problemów stosownie  do wybranych specjalizacji

P2A_W05

K_W10

zna podstawowe metody stosowane w modelowaniu wybranych procesów i zjawisk geologicznych

P2A_W06

K_W11

zna zasady planowania badań w zakresie nauk geologicznych

P2A_W07

K_W12

ma wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe oraz projekty celowe w zakresie geologii

P2A_W08

K_W13

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

P2A_W9

K_W14

zna i rozumie konieczne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna zasady funkcjonowania informacji patentowej

P2A_W10

K_W15

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych.

P2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie wybranej specjalizacji  geologicznej

P2A_U01

K_U02

wykorzystuje literaturę z zakresu

nauk geologicznych, czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w języku angielskim stosownie  do studiowanej specjalizacji

P2A_U02

K_U03

posługuje się specjalistyczną terminologią naukową w języku angielskim

P2A_U02

K_U04

wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu nauk geologicznych, pochodzących z różnych źródeł  

P2A_U03

K_U05

planuje i wykonuje zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranej specjalizacji geologicznej pod kierunkiem opiekuna naukowego

P2A_U04

K_U06

w opisie zjawisk i analizie danych geologicznych

stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne odpowiednie dla wybranych specjalizacji

P2A_U05

K_U07

zbiera i interpretuje dane empiryczne ze szczególnym  uwzględnieniem produktów procesów geologicznych i na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

P2A_U06

K_U08

wykazuje zdolność do niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego

P2A_U07

K_U09

potrafi przygotować wystąpienie publiczne, prezentujące wyniki prac badawczych, używając dostępnych środków przekazu  

P2A_U08

K_U10

wykazuje umiejętność napisania pracy naukowej w języku polskim oraz krótkiego komunikatu w języku angielskim w oparciu o własne badania

P2A_U09

K_U11

posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim, szczegółowych zagadnień z wybranej specjalności z zakresu nauk geologicznych

P2A_U10

K_U12

własną karierę zawodową lub naukową planuje w sposób samodzielny

P2A_U11

K_U13

ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P2A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania

P2A_K01

K_K02

potrafi zainspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P2A_K01

K_K03

potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie

P2A_K02

K_K04

potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych

P2A_K03

K_K05

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu,

konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

P2A_K04

K_K06

rozumie potrzebę uaktualniania swojej wiedzy

w oparciu o źródła naukowe i popularno-naukowe

P2A_K05

K_K07

potrafi właściwie ocenić zagrożenia wynikające z warunków i technik badawczych specyficznych  dla geologii i stosuje zasady BHP

P2A_K06

K_K08

systematycznie uzupełnia wiedzę przyrodniczą stosownie do jej postępu i praktycznych zastosowań

P2A_K07

K_K09

potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu

P2A_K08

 

Załączniki do pracy magisterskiej - obowiązywały do dnia 30.04.2011