Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stypednia

Ogólne zasady

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa kryteria:


• ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;


• byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej .


Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości nieprzekraczajacej 1000 zł miesięcznie, przyznawane na 10 miesięcy

Czas trwania naboru: do 31 sierpnia br.

Przyjmowanie wniosków: wgig@uj.edu.pl

Ogłoszenie wyników: do 10 września br.

Regulamin

Regulamin Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:
 
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
II.    W Uniwersytecie Jagiellońskim powołany został Inspektor ochrony danych, ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.
III.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu dotyczącego Stypendium im. Ignacego Domeyki na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
IV.    W razie otrzymania stypendium oraz podjęcia przez Pana/Panią studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi administracyjnej stypendium na podstawie Pani/Pana zgody oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przez czas otrzymywania stypendium, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
V.    W razie otrzymania stypendium, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
•    Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
•    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL - on),
•    inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
VI.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest warunkiem otrzymania stypendium.
VII.    Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać
e-mailem na adres: wgig@uj.edu.pl
pocztą tradycyjną na adres Gronostajowa 3a, pokój 1.08, 30-387 Kraków
lub wycofać osobiście stawiając się w Dziekanacie ds. studenckich Wydziału Geografii i Geologii UJ Gronostajowa 3a, pokój 1.08, 30-387 Kraków
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

https://ing.uj.edu.pl/stypendiumdyrektora