Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rusza kolejny nabór konkursu o Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ!

W roku akademickim 2023/24 Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przyznaje 2 stypendia.

  1. Stypendium przeznaczone na realizację projektu badawczego/naukowego lub pokrycie kosztów konferencji naukowej/warsztatów/wyjazdu badawczego. Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów I i II stopniaKwota stypendium – do 3000 zł
  2. ** Stypendium przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce przeznaczone jest wyłącznie dla studentów studiów II stopnia. Oceniane są m.in. wysoka średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2022/23, udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych, uczestnictwo w stażach. Kwota stypendium – 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy roku akademickiego 2023/24).

Stypendia przydzielane są wyłącznie na wniosek studenta studiów I stopnia i II stopnia kierunku geologia. Szczegóły znaleźć można w regulaminie przydzielania stypendium poniżej.
Kompletne pisemne wnioski należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich do dnia 30 listopada 2023 r. Wnioski należy sformułować samodzielnie - wzory nie będą dostępne na stronach ING UJ.

W przypadku ubiegania się o stypendium na realizację projektu lub wyjazdu badawczego należy dokładnie wskazać cel, na który wydane zostanie stypendium i szacowane koszty. Celem może być np. udział w workshopie, konferencji, wyjazd na badania terenowe, wydatki laboratoryjne lub dofinansowanie wyjazdu w ramach wymiany studentów ERASMUS czy CEEPUS. Każda forma geologicznej aktywności zawodowej studenta może być finansowana w ramach stypendium, jednak musi być dobrze uzasadniona i poparta przez promotora/opiekuna naukowego lub opiekuna naukowego projektu, o którego finansowanie się wnioskuje! Zatem do wniosku trzeba dołączyć rekomendację podpisaną przez swojego opiekuna naukowego.

WSKAZÓWKA
Podanie o stypendium powinno zawierać:

  1. Jasno sformułowane przeznaczenie stypendium wraz z uzasadnieniem (max. 2 strony, 500 słów).
  2. Planowany budżet (max. ½ strony, 125 słów).
  3. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów).
  4. Rekomendację opiekuna naukowego/promotora lub opiekuna naukowego projektu (tylko stypendium na realizację projektu lub wyjazd naukowy).

W przypadku planowanego wyjazdu na konferencję, workshop itp. - do podania powinny zostać dołączone załączniki z informacjami organizatorów o miejscu, czasie, opłatach itp.

 

** W przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce podanie powinno zawierać:

  1. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów) z uwzględnieniem projektów badawczych i popularyzatorskich, autorstwa publikacji, aktywnego udziału w konferencjach i stażach).
  2. Średnią ocen za rok akademicki 2022/2023 potwierdzoną przez sekretariat macierzystej uczelni.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

§1

Fundusz stypendialny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ustanowiony i finansowany jest przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Do funduszu mogą przystąpić dowolni darczyńcy: prywatni i instytucjonalni.

§2

1)      Funduszem zarządza Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy udziale Komisji ds. Promocji i Karier Absolwentów.

2)      Komisję powołuje Rada Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Dyrektora Instytutu.

§3

1)      Fundusz działa przy Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Fundusz ustanowiono w celu wspierania indywidualnej działalności naukowej studenta oraz jego przygotowania do wykonywania zawodu geologa.

3)      Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla studentów kierunku geologia prowadzonych w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiadających opiekuna naukowego.

§4

1)      Stypendia zaopiniowane przez Komisję ds. Promocji i Karier Absolwentów przydziela Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Kandydata.

2)      Styendium w postaci środków finansowych na realizację projekt/wyjazdu badawczego musi być wykorzystane na następujące cele:

a – aktywny udział w konferencjach naukowych;

b – udział w warsztatach/workshopach geologicznych;

c – udział w szkoleniach, praktykach zawodowych, wyjazdach terenowych związanych z geologią;

d – udział w programach wymiany studentów ERASMUS, CEEPUS;

e – finansowanie badań i wyjazdów związanych z pracą magisterską.

3)     Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przeznaczone jest wyłacznie dala studentów studiów II stopnia. Stypendium to może być wydatkowane na dowolny cel.

4) Sposób przekazania stypednium  ustala Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu ze Stypendystą.

5)      Wysokość i formę stypendium  ustala Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego co roku. Informacja o wysokości stypendium dostępna będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§5

1)      Wniosek o stypendium należy złożyć osobiście w Sekretariacie ds. studenckich Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Termin naboru wniosków do konkursu stypendialnego podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3)      Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

4)      Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5)      Student może być Stypendystą tylko jeden raz.

§6

1)      Wnioski złożone do konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2)      Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3)      Komisja ds. Promocji i Karier Absolwentów na wniosek Dyrektora Instytutu ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4)      Od decyzji Dyrektora Instytutu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu stypendialnego nie przysługuje odwołanie.

5)      Dyrektor Instytutu zastrzega sobie prawo nie przydzielenia stypendium oraz prawo bezterminowego zawieszenia konkursu bez podania przyczyn.

§7

1)      Komisja zastrzega sobie prawo do publikowania nazwisk stypendystów w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Wszelkie opinie o wnioskach złożonych do konkursu stypendialnego nie będą ujawniane osobom trzecim.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laureaci Stypendium Dyrektora ING UJ

Pani Iga Ryczkowska

Pani Iga Ryczkowska

Aktualnie rozpoczynam studia doktoranckie, kontynuując swoją przygodę zarówno z geologią, jak i z Instytutem Nauk Geologicznych UJ. Od początku studiów jestem aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Geologów UJ, co umożliwiło mi uczestnictwo w konferencjach oraz wyjazdach naukowych krajowych i zagranicznych tj. European Geoscience Students Network (EUGEN) na Słowenię. We wrześniu 2023 miałam również przyjemność współprowadzić wycieczkę konferencyjną w trakcie 14th Symposium of the International Fossil Coral and Reef Society.

Pochodzę z Opola, i z tym regionem związana była moja praca magisterska „Diageneza, porowatość i potencjał zbiornikowy warstw karchowickich i diploporowych na Śląsku Opolskim”, napisana pod opieką naukową dr hab. Michała Matysika. Praca ta pozwoliła mi realizować oraz poszerzyć moje zainteresowania badawcze dotyczące właściwości petrofizycznych skał oraz diagenezy węglanów, które zamierzam rozwijać w trakcie doktoratu.

Przyznane mi stypendium dyrektora ING UJ stanowiło istotny wkład w powstanie mojej pracy magisterskiej i przeznaczone zostało na badania porowatości (porozymetria helowa) i przepuszczalności (przy użyciu azotu) badanych przeze mnie formacji.

Poza studiami zbieram doświadczenie zawodowe w geotechnice i geologii inżynierskiej. Prywatnie uwielbiam zwierzęta wszelkiej maści, a wolny czas najchętniej spędzam aktywnie, zwiedzając Kraków i okolice na rowerze.

 

Pan Jakub Wcisło

Pan Jakub Wcisło

Jestem studentem II stopnia, specjalizacji mineralogiczno-petrologiczno-geochemicznej. Moje zainteresowania naukowe obejmują hydrogeologię, hydrogeochemię i geologię krasu. Pracę magisterską przygotowuję pod opieką prof. Michała Gradzińskiego, a jej tematem jest chemizm wód perkolacyjnych z jaskiń w Krakowie i Ojcowskim Parku Narodowym.

Stypendium Dyrektora ING UJ otrzymałem za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywność ponadprogramową. Uczestniczyłem w międzynarodowej i ogólnopolskich konferencjach naukowych przedstawiając wyniki swoich prac w formie referatów i posterów. Od rozpoczęcia studiów jestem czynnym członkiem Koła Naukowego Geologów Studentów UJ i często angażuję się w jego działalność. 

Przyznane mi stypendium wykorzystam w całości na sfinansowanie badań prowadzonych w ramach mojej pracy magisterskiej.

 

Pani Małgorzata Siekierżycka

Pani Małgorzata Siekierżycka

Jestem studentką I roku studiów II stopnia na specjalizacji mineralogiczno-petrologicznogeochemicznej. Swoje szerokie zainteresowania rozwijam realizując również specjalizacje geologiczno-poszukiwawczą oraz stratygraficzno-mikropaleontologiczną.

Stypendium Dyrektora ING UJ otrzymałam za bardzo dobre wyniki w nauce. Pod opieką dr. hab. Michała Skiby napisałam pracę licencjacką pt. „Mineralogia osadów Stawków Staszicowych z Dolinki za Mnichem w Tatrach”, a mój dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia został wyróżniony. Współpraca z promotorem rozwinęła we mnie zainteresowanie minerałami ilastymi oraz metodami ich badań. Obecnie również pod opieką dr. hab. Michała Skiby poszerzam swoją wiedzę na temat tej grupy minerałów realizując pracę magisterską na temat interakcji cezu z wybranymi naturalnymi smektytami.

Do obszaru moich zainteresowań należy również geologia planetarna, a swoją wiedzę w tej dziedzinie rozwijałam należąc do Sekcji Planetarnej Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ oraz Naukowego Koła Studentów Astronomii UJ. Dzięki temu uczestniczyłam m.in. w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych oraz Ogólnopolskim Seminarium Marsjańskim. Ponadto staram się stale poszerzać swoją wiedzę, m.in. uczestnicząc w szkoleniu na temat pozyskiwania, przetwarzania i modelowania 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS).

Pani Agata Biała

Pani Agata Biała

Studia magisterskie na kierunku GEOLOGIA w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłam w 2023 roku i obecnie kontynuuję swoje badania na studiach doktoranckich. Pracę pt. "Warunki depozycji osadów keloweju i najniższego oksfordu w okolicy Krzeszowic" pisałam pod opieką dr hab. Renaty Jach, prof. UJ. Celem pracy była analiza sedymentologiczna oraz chemostratygraficzna sukcesji kelowejskiej, której dotychczasowe rozpoznanie sugeruje funkcjonowanie złożonych mechanizmów w trakcie ich sedymentacji, w tym istotny wpływ czynników ponadregionalnych.

Od początku studiów aktywnie uczestniczyłam w życiu studenckim i naukowym w ramach Koła Naukowego Studentów Geologów UJ. W czasie studiów miałam przyjemność pełnić funkcję Wiceprezesa KNGS UJ w roku akademickim 2021/2022. W trakcie mojej kadencji brałam udział w organizacji wielu wydarzeń naukowych oraz popularno-naukowych, w tym ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dni Nauk o Ziemi". Brałam udział w studenckich projektach naukowych, m.in. dotyczących cykliczności w osadach kampanu oraz subfosylnych śladów zwierząt zachowanych w piaskach Pustyni Błędowskiej. Zdobyłam również nagrodę Judith McKenzie w drugiej sesji tego konkursu w 2021 r. Nagroda pochodzi z funduszy uzyskanych z IUGS Émile Argand Award i ma na celu wsparcie młodych naukowców będących członkami International Association of Sedimentologists w pracach terenowych wykonywanych w ramach ich badań.

W 2021 roku byłam laureatką konkursu Stypendium Dyrektora ING UJ na projekt badawczy. Stypendium miało fundamentalne znaczenie dla mojej pracy badawczej. Otrzymane środki umożliwiły mi nauczenie się wielu metod badawczych stosowanych w geologii. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą mi na przejęcie inicjatywy w bieżących i przyszłych badaniach. Przede wszystkim stypendium stało się dla mnie punktem wyjścia do rozwoju zainteresowań, które mam szansę kontynuować na studiach doktoranckich. 

Wyniki badań finansowanych ze Stypendium Dyrektora ING UJ zostały już zaprezentowane dwukrotnie w 2022 i 2023 roku na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dni Nauki o Ziemi”. Dodatkowo doświadczenie i wiedza, które zdobyłam dzięki pracy terenowej, pozwoliły mi na przeprowadzenie sesji terenowej dla studentów z różnych uczelni w Polsce w ramach wspomnianej wyżej konferencji. Miałam okazję również przedstawić wyniki w trakcie 88. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w 2023 roku. 

Pani Marcelina Boczkowska - stypendium w formie pieniężnej

Jestem studentką II stopnia, specjalizacji minerlogiczno-petrologiczno-geochemicznej. Pracę magisterską na temat zapisu zmian paleośrodowiskowych w ordowiku Gór Świętokrzyskich wykonuję pod opieką prof. dr hab. Patrycji Wójcik-Tabol.

Stypendium Dyrektora ING UJ otrzymałam za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywność ponadprogramową. Od momentu rozpoczęcia studiów angażuję się działalność Koła Naukowego Geologów Studentów UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ. W roku akademickim 2017/2018 pełniłam funkcję Wiceprezesa KNGS UJ, a w 2018/2019 funkcję Sekretarza KNGS UJ. W trakcie obu kadencji brałam udział w organizacji wielu wydarzeń naukowych oraz popularno-naukowych. Największym przedsięwzięciem było zorganizowanie studenckiej konferencji naukowej - Dni Geologii/ Geology Days, odbywającej się dniach 16-19 maja 2019, na terenie ING UJ. Podczas studiów miałam też możliwość brać udział w małych projektach naukowych. Jednym z nich było stworzenie posteru (jako współautorka) pt. “Ferruginous fillings in vascular canals of dental pulp’s channels of Onchopristis Numidus fish, Morocco”, na podstawie materiału badawczego przywiezionego z wyprawy Maroko 2018.

Przyznane mi stypendium zainwestuję w głównej mierze w swoją edukację, a przede wszystkim w wykonanie pracy dyplomowej.

Pani Kamila Kasperek - stypendium w formie pieniężnej

Pani Natalia Chojnacka - stypendium w formie pieniężnej

W trakcie toku studiów angażowałam się czynnie w życie Koła Naukowego Studentów Geologów UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Brałam czynny udział w wielu akcjach popularyzacyjno-naukowych takich jak: Noc Biologów, Noce Naukowców, Festiwale Nauki oraz wiele innych wydarzeń promujących nauki geologiczne.

Nieprzerwanie od rozpoczęcia nauki w ING UJ jestem starościną rocznika 2017-2020 studiów pierwszego stopnia. W latach 2018/2019 pełniłam funkcję wice-przewodniczącej KNGS UJ, gdzie byłam współorganizatorem pierwszej międzynarodowej studenckiej konferencji geologicznej - Geology Days. Byłam również członkiem komisji ds. promocji ING UJ.

W trakcie studiów byłam również odpowiedzialna za przygotowanie materiałów graficznych promujących Instytut Nauk Geologicznych UJ.

Otrzymane stypendium dyrektora ING UJ pozwoli mi na przeprowadzenie badań, które będą integralną częścią mojej pracy licencjackiej pisanej pod opieką dr Anny Lewandowskiej. Poświęcona jest ona uporządkowaniu i inwentaryzacji oraz opisaniu kolekcji agatów z Rudna, pochodzących ze zbiorów prof. Joachima Szulca, dr Mariusza Paszkowskiego oraz śp. Marka Michalika oraz charakterystyce i klasyfikacji konkrecji agatowych wg ich mikro- i makroskopowych cech.

Pani Gabriela Płużek - stypendium w formie pieniężnej

Pani Kinga Borek - stypendium w formie pieniężnej

Jestem studentką I roku specjalizacji minerlogiczno-petrologiczno-geochemcznej. Po otrzymaniu wykształcenia inżynierskiego na AGH w Krakowie w ramach kolejnego etapu edukacji postanowiłam wyręczyć Roberta Lewandowskiego i zostać „transferem roku” wybierając studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ który z dumą reprezentuje.
Ku mojej radości spotkałam się nie tylko z ciepłym przyjęciem studentów i pracowników naukowych, ale także w ciągu kilku pierwszych miesięcy otrzymałam liczne szanse wykorzystania mojego zapału, głodu nowej wiedzy i umiejętności. Od początku studiów magisterskich mam bowiem niezwykłą przyjemność rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę pod naukową opieką prof. dr hab. Marka Michalika. Jest to dla mnie doskonała okazja by nie tylko zgłębiać wiedzę z zakresu klasycznej geologii, ale również z racji rozległych zainteresowań badawczych Profesora, poznawać metody i problematykę dziedzin pokrewnych. Moja dotychczasowa współpraca z Profesorem Michalikiem zaowocowała już między innymi wystąpieniem na międzynarodowej konferencji i przygotowaniem mojego pierwszego artykułu naukowego.
Tematyką projektu, który prowadzę w ramach pracy magisterskiej i na realizację którego przeznaczę otrzymane stypendium jest badanie występowania ”technoskamianiałości” we współczesnych osadach w kontekście stratygrafii antropocenu.
Poza zdobywaniem wiedzy i nowych przyjaciół praktykuje niskobudżetowe podróżowanie i modne sporty nieekstremalne. Moim naukowym idolem ze względu na niezłomny charakter, interdyscyplinarne spojrzenie i prawdziwe serce do nauki jest natomiast wybitny polski uczony, a mój przodek, Benedykt Dybowski.  

Pan Krzysztof Ninard - stypednium w formie pieniężnej

Młodzieńcze lata spędziłem na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w pięknym mieście Ruda Śląska. Od czasów szkolnych interesowałem się historią naturalną, a w szczególności plejstoceńskimi zlodowaceniami. Obecnie moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim geologię glacjalną i paleogeografię czwartorzędu. Hobbystycznie zajmuję się też paleontologią, w wakacje zwykłem poszukiwać skamieniałości na wykopaliskach organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN.

Studiuję na drugim roku II stopnia. Pod opieką naukową prof. Zbigniewa Cymermana piszę pracę magisterską na temat struktur glacitektonicznych strefy marginalnej maksymalnego zasięgu lądolodu vistuliańskiego w Wielkopolsce.

Nagrodę Dyrektora ING UJ za osiągnięcia naukowe otrzymałem w uznaniu dla mojego czynnego udziału w III Polskim Kongresie Geologicznym we Wrocławiu. Zaprezentowałem tam wyniki dwóch moich odrębnych projektów: referat „Wybrane propozycje atrakcji geoturystycznych na Wzgórzach Trzebnickich” i poster - mapę regionalnej zmienności cech teksturalnych i strukturalnych osadów czwartorzędowych w Polsce. Referat poświęcony był udokumentowanym przez mnie odsłonięciom glacitektonitów, głazom narzutowym i wąwozom lessowym tej malowniczej części Dolnego Śląska. Mapa, wykonana we współpracy z Kingą Wencel, oparta jest o dane z literatury, przeze mnie wybrane i opracowane statystycznie. Powstała na potrzeby zaliczenia kursu GIS w geologii, a do zaprezentowania jej na Kongresie zachęcił mnie dr Maciej Kania.

W czasie, gdy nie poświęcam się geologii, zajmuje się podróżowaniem, doskonaleniem gry na instrumentach klawiszowych i komponowaniem.

 

Pani Natalia Szczepaniak - stypednium w formie pieniężnej

Aktualnie jestem studentką trzeciego roku studiów pierwszego stopnia i w zeszłym roku pod opieką dr hab. Michała Skiby rozpoczęłam przygodę naukową pod kryptonimem „glaukonit”. W czasie poprzedniego roku akademickiego realizowałam swój niewielki projekt pod tytułem
„Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka glaukonitu z Bronowic koło Góry Puławskiej”, który to stał się też tematem mojej pracy licencjackiej.
Zgłoszenie chęci do nadobowiązkowego projektu uważam za jedną z najlepszych decyzji w swoim życiu. Głównie dlatego, że zrobiłam dzięki temu duży krok na przód w swoich geologicznych umiejętnościach i otwiera mi on kolejne możliwości. Nauczyłam się dzięki temu dużo więcej niż na jakimkolwiek wykładzie i uświadomiłam sobie, że czasami trzeba tylko chcieć zacząć coś robić odrobinę więcej i nie patrzeć na to, co robią inni.


Wyniki swoich dotychczasowych badań nad glaukonitem prezentowałam na 3 Polskim Kongresie Geologicznym we Wrocławiu we wrześniu 2016 roku oraz na 3 Ogólnopolskim Zjedzie Kół Geologicznych w październiku 2016 roku, gdzie otrzymałam nagrodę za najlepszą prezentację wśród studentów.
Pracę magisterską również mam zamiar pisać o lubelskim glaukonicie i zajmować w niej będę jego wietrzeniem w warstwach eocenu, w Gawłówce.

Prywatnie pochodzę z krainy warstw kredy i lessów słynącej, czyli Wyżyny Lubelskiej a dokładniej Puław, ale… glaukonit też tam jest i wcześniej wspomniane Bronowice widzę z okna! Ponadto zachwycam się wszelakimi zwierzętami do których można się przytulić, jeżdżę konno, jestem wolontariuszem w fundacji Stawiamy na Łapy, jestem piwowarem domowym, pasjonatką historii i wiele innych.


 

 

 

Pani Beata Żymełka - stypendium w formie rzeczowej

Jestem studentką II roku specjalizacji geologiczno - poszukiwawczej, choć w rzeczywistości zakres badań wykonywanych w pracy magisterskiej obejmuje również zagadnienia mineralogiczno-geochemiczne. Tematem mojej pracy magisterskiej jest "Inwentarz minerałów ilastych serii wierchowej górnego triasu.", którą piszę pod opieką naukową dr Piotra Jaglarza. Najczęściej można mnie spotkać jak przemieszczam się z laboratorium w piwnicy na III piętro, więc potocznie wszyscy mówią, że moją specjalnością jest "winda".

W trakcie całego toku studiów angażowałam się w życie Koła Naukowego Geologów Studentów UJ poprzez udział w akcjach popularno-naukowych m.in. Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w Zawadzkiem. W roku akademickim 2014/2015 pełni łam funkcję prezesa KNGS UJ gdzie poza obowiązkami administracyjnymi (zgłaszanie i rozliczanie projektów) byłam odpowiedzialna za zorganizowanie XX Międzynarodowego Zjazdu EUGEN 2015 (European Geoscience Students Network). Zjazd ten został zorganizowany dzięki staraniom zarządu i członków koła w Stryszowie, wzięło w nim udział ok. 120 uczestników z 14 krajów, dla których zostały zorganizowane 3 wycieczki terenowe poprowadzone przez członków koła we współpracy z pracownikami naukowymi ING UJ. Moje zaangażowanie w życie Instytutu Nauk Geologicznych wiąże się również w wolontariatami podczas organizacji Międzynarodowej Konferencji Sedymentologicznej w Krakowie – IAS 2015 oraz organizacji obchodów z okazji 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Otrzymane stypendium w postaci rzeczowej (obiektyw fotograficzny) jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i docenieniem ponad 4 letniego zaangażowania w sprawy ING UJ i KNGS UJ. Stanie się również dużą pomocą szczególnie w dokumentowaniu badań oraz odsłonięć związanych z pracą magisterską oraz pomoże efektywniej spełniać się w swojej pasji jaką jest fotografia.

 

Pani Kinga Wencel - stypendium w formie pieniężnej

Pochodzę z małej miejscowości Gorlice, położonej u podnóży Beskidu Niskiego. Od zawsze interesowałam się przyrodą i poznawaniem tego, co mnie otacza, dlatego też wykorzystywałam każdą wolną chwilę na wycieczki piesze czy rowerowe. Przez kilka lat trenowałam także sporty górskie takie jak narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie
i wspinaczkę skałkową.  

Zainteresowanie przyrodą zaważyło na wyborze studiów, jednak geologia nie była moim pierwszym kierunkiem. Przygodę ze studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczęłam od geografii, po roku zdecydowałam się na rozpoczęcie studiów w Instytucie Nauk Geologicznych, co było strzałem w dziesiątkę.  Przez studia licencjackie należałam do Koła Geologów UJ i w miarę wolnego czasu starałam się uczestniczyć w akcjach organizowanych przez koło. Brałam udział w wyjeździe do Londynu na Festiwal Geologiczny, pomagałam także przy organizacji Nocy Muzeów oraz jako wolontariusz przez kilka miesięcy przygotowywałam próbki skalne do badań geochemicznych. W trakcie studiów I stopnia miałam także okazję przebywać przez rok na stypendium Erasmus w Granadzie, poznając zarówno geologię tamtego regionu jak i język.

Obecnie studiuję na pierwszym roku studiów II stopnia i w swojej pracy magisterskiej zajmę się badaniem geochemii osadów wulkanów błotnych z północnego Iranu. Uzyskane stypendium przeznaczę na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem w ten obszar.

Poza studiami pracuję jako pilot wycieczek, a wolne chwile wykorzystuję na podróże, turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową oraz naukę języków obcych.

Pani Katarzyna Filipiak - stypendium w formie pieniężnej

Studiuję na drugim roku studiów uzupełniających magisterskich i jestem członkiem Koła Naukowego ING UJ. Wybrałam specjalizację mikropaleontologiczno - stratygraficzną, ponieważ interesuję się paleontologią, tafonomią oraz biostratygrafią. Opiekunem naukowym mojej pracy magisterskiej jest dr Michał Stachacz, a jej temat to "Analiza paleontologiczna mułowcowych facji miocenu w centralnej i południowej części zapadliska przedkarpackiego".

W 2013 r. brałam czynny udział w konferencji PALEO 2013 Tyniec. W listopadzie tego samego roku reprezentowałam Instytut Nauk Geologicznych w Londynie podczas Festiwalu Geologii, który jest organizowany przez University College London. Wiosną 2014 r. uczestniczyłam w 5th International Students Geological Conference w Budapeszcie, gdzie prezentowany przeze mnie poster został wyróżniony w sekcji paleontologiczno - stratygraficznej.

W listopadzie tego roku wzięłam udział w konferencji "Młodzi w Paleontologii VI" w Poznaniu, gdzie jako współautorka zaprezentowałam poster i miałam okazję uczestniczyć w interesującej sesji referatowej. W semestrze letnim dzięki programowi CEEPUS będę miała możliwość  miesięcznego pobytu na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Kluż- Napoka w Rumunii, gdzie będę mogła zasięgnąć konsultacji u tamtejszych naukowców.

Otrzymane stypendium przeznaczę na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Poznania oraz Rumunii.

Pan Adam Wierzbicki - stypendium w formie rzeczowej

Jako rodowity bielszczanin miałem możliwość wychowywania się u podnóża gór, dzięki czemu rozwijałem swoje zainteresowania  wokół szeroko rozumianej przyrody. Od dziecka fascynowały mnie góry oraz wszelkie aspekty z nimi związane. Do dnia dzisiejszego każdą wolną chwilę spędzam w „moim" Beskidzie Śląskim. Górskie wędrówki stały się nieodzowną częścią mojego życia. I najprawdopodobniej to przyczyniło się do wyboru studiów o takim charakterze. Początkowo w trakcie pierwszych tygodni nie byłem przekonany do wyboru geologii, jednak teraz śmiało mogę powiedzieć, że była to jedna z lepszych decyzji w moim życiu.

W trakcie całego toku studiów angażowałem się w życie Koła Naukowego Studentów Geologii UJ i Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Corocznie brałem czynny udział w wielu akcjach popularyzacyjno-naukowych takich jak Noce Muzeów, Noce Naukowców, Dni Ziemi, Festiwale Nauki oraz wiele innych promując nauki geologiczne oraz ING UJ. W latach 2012/13 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2013/14 przewodniczącego KNGS UJ, gdzie poza obowiązkami piastowanych funkcji byłem osobą odpowiedzialną za pisanie i rozlicznie wniosków dofinansowujących projekty międzynarodowe takie jak konferencje, czy wyjazdy. Ponadto dzięki mojej drugiej pasji jaką jest rysunek i grafika mogłem w trakcie studiów pomóc przy projektowaniu materiałów promocyjnych Instytutu i Koła oraz poprowadzić niezależny kurs rysunku dla studentów geologii.

Otrzymane stypendium dyrektora ING UJ pozwoli mi na opracowanie danych  i dokończenie pracy magisterskiej pisanej pod baczną opieką dr hab. Mariusza Kędzierskiego, która poświęcona jest analizie paleoklimatologicznej górnej części mastrychtu i granicy kreda/paleogen na podstawie nannoplanktonu wapiennego. Dodatkowo nagroda ułatwi mi dalsze poszerzanie swojej wiedzy w zakresie zastosowania nannoplanktonu do oceny warunków i zmian paleośrodowiskowych oraz odniesieniu uzyskanych danych do stanu obecnego.

 

Zdjęcia z wręczenia nagród

Dnia 22 stycznia 2015, Laureaci Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ, otrzymali wnioskowane stypendia.

Pani Katarzyna Filipiak - stypendium w formie dofinansowania wyjazdu do Poznania i Rumunii.

Pan Adam Wierzbicki - stypendium w formie rzeczowej (hybrydowy laptop) 

Serdecznie gratulujemy.

Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.

 

Pani Katarzyna Sobczak - stypendium w formie rzeczowej

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich. Wybór geologii jako kierunku studiów ponad 5 lat temu uważam za świetną decyzję, chociaż niejako przypadkową.

Podczas całego toku moich studiów byłam członkiem Koła Naukowego Geologów Studentów UJ, a w latach akademickich 2010/2011 oraz 2012/2013 pełniłam funkcję jego przewodniczącej. Zawsze z przyjemnością angażowałam się w przedsięwzięcia, w tym organizowane przez Koło, mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauk geologicznych, a także promocję Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Należą do nich I Studencka Międzynarodowa Konferencja Geologiczna w 2010 roku, coroczne Dni Ziemi, Festiwal Nauki, Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców i inne. Dodatkowo bardzo cieszy mnie fakt, że moje działania zostały docenione.

Stypendium, które otrzymałam, będzie dla mnie ważną pomocą naukową, szczególnie podczas pisania pracy magisterskiej, w której skupiam się na analizie litologicznej osadów ordowiku i syluru w obrębie syneklizy perybałtyckiej. Moje pasje spoza geologii to przede wszystkim dalekie i samodzielne podróżowanie, gra na fortepianie i lingwistyka.

- Katarzyna Sobczak

 

 

 

 

Pan Jakub Zygmunt - stypendium w formie pieniężnej

Studiuję na 1 roku studiów II stopnia. Od dziecka pasjonowały mnie podróże dalekie

i bliskie oraz wszystko co związane z przyrodą i geografią. Dlatego stwierdziłem, że będę studiował geologię.

Pracę magisterską piszę pod pilnym okiem promotora dr Piotra Jaglarza. Temat jej brzmi: „Wykształcenie i środowisko sedymentacji osadów dolnego triasu (seisu) serii wierchowej na podstawie wybranych profili z Tatr polskich." Dotyczy ona osadów silikoklastycznych z rejonu Giewontu, Kasprowego Wierchu, przełęczy Liliowe i doliny Stare Szałasiska. Praca ta jest syntezą wszystkich zagadnień sedymentologii oraz uczy mnie ona pracy w terenie, która w jej przypadku jest wyjątkowo ważna.

Od początku studiów jestem członkiem KNGS UJ. W roku akademickim 2013/14 zostałem wybrany Skarbnikiem. Zajmuję się również promocją Koła poprzez portal społecznościowy Facebook. Przez dotychczasowe lata nauki aktywnie udzielałem się w Kole Naukowym Geologów Studentów UJ.

W latach 2012 i 2013 brałem udział w wyjazdach Koła Naukowego do Londynu
na Festival of Geology, który jest organizowany w listopadzie przez University College London, podczas którego wybitni Brytyjczycy związani z geologią prowadzą wykłady oraz wycieczki terenowe, które pozwalają poszerzyć wiedzę o budowie tamtejszego obszaru.

Wrzesień bieżącego roku spędziłem w Pienińskim Parku Narodowym jako wolontariusz w dziale ds. udostępniania parku do zwiedzania („dział turystyki"). Jest to świetna okazja do poznania tego, jak działa park narodowy i polecam tą formę spędzania wakacji wszystkim tym, którzy lubią pracować w terenie, kochają Góry i chcą spędzić czas w pięknym otoczeniu.

W kwietniu 2012 uczestniczyłem w 3rd International Geological Students Conference we Lwowie. Jako niedoświadczony, lecz ambitny wtedy, student 2 roku studiów licencjackich wystąpiłem z posterem nt. „Forms of Preservation Natural Landscape and Ecological Units In Beskid Sadecki, the Outer Carpathians". Dotyczył on ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej w Beskidzie Sądeckim, którego geografią, geologią i turystyką się interesuję.

Poza studiami czas wolny wypełnia mi praca z dziećmi. Jestem wychowawcą na jednej z krakowskich świetlic, a wakacje spędzam nad morzem jako opiekun kolonijny. Jest to dla mnie niezwykle twórcza praca i sprawiająca ogromną satysfakcję. Będąc zapasjonowanym pedagogiem rozwijam również swoje umiejętności interpersonalne i polecam ten sposób spędzania czasu każdemu, kto nie boi się nowych wyzwań!

- Jakub Zygmunt

 

Relacja Pana Jakuba Zygmunta z 5th International Students Geological Conference

5th International Students Geological Conference odbyło się w dniach 24 – 27 kwietnia 2014 w Budapeszcie. Program konferencji obejmował wiele wydarzeń. Pierwszego dnia organizatorzy zadbali o dobre zintegrowanie międzynarodowego grona studentów. Kolejnego dnia po uroczystym otwarciu konferencji miały miejsce wykłady plenarne prowadzone przez węgierskich profesorów. Po nich każdy uczestnik mógł wziąć udział w jednym z workshopów poszerzając swoją wiedzę z wybranej dziedziny. „Workshop on subsurface 3D analysis and visualization using GIS" pomógł mi spojrzeć szerzej na zagadnienia z użyciem metod komputerowych w obrazowaniu 3D podłoża geologicznego. Trzeci dzień konferencji minął pod znakiem sesji referatowych i posterowych. Każdy miał możliwość zaprezentowania wyników swoich badań geologicznych. Uczestnicy byli także oceniani przez specjalne jury, w skład którego wchodzili profesorzy z kilku krajów. Również tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie konferencji wraz z ogłoszeniem zwycięzców w każdej z sesji posterowych i referatowych. Ostatniego dnia konferencji wziąłem udział w sedymentologiczno-paleontologicznej wycieczce terenowej „From pelagic carbonates to dinosaur skeletons: Mesozoic evolution of the Transdanubian Central Range". Uczestnicy mieli możliwość poznania budowy geologicznej Gór Bakony. Całodniowy wyjazd został pod koniec nagrodzony pięknym widokiem na jezioro Balaton.

Udział w tym wydarzeniu na pewno zostanie zapamiętany na długo i był idealną okazją do poznania międzynarodowego studenckiego grona z prawie dwudziestu krajów (m.in. z Egiptu czy Brazylii). Kolejna, szósta edycja konferencji studentów geologii odbędzie się tym razem w Belgradzie, w Serbii. Gorąco zachęcam każdego do aktywnego udziału w takich wydarzeniach, ponieważ daje to ogromne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości.

Jakub Zygmunt

Linki:

https://www.facebook.com/isgc2014

http://isgc2014.elte.hu/

 

Zdjęcia z wręczenia nagród

Dnia 26 marca 2014, Laureaci Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ, otrzymali wnioskowane stypendia.

Pani Katarzyna Sobczak - stypendium w formie rzeczowej (laptop)

Pan Jakub Zygmunt - stypendium w formie dofinansowania wyjazdu na Piątą Międzynarodową Konferencję Studentów Geologii w Budapeszcie

Serdecznie gratulujemy.

Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.

 

 

Pani Joanna Gach - stypendium w formie rzeczowej

Pochodzę z małej miejscowości znajdującej się obok Bielska-Białej, Bestwiny. Po ukończeniu tam szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczałam do 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. Odbywająca się tam coroczna giełda minerałów zainspirowała mnie do zainteresowania się naukami geologicznymi, dlatego wybrałam Geologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo chciałam powiększyć swoją wiedzę o moim ulubionym minerale, cyjanicie: -) W trackie studiów szczególnie zainteresowały mnie zagadnienia związane z hydrogeochemią. Pod kierunkiem dr Michała Skiby piszę pracę magisterską na temat wykorzystania wermikulitu dioktaedrycznego do oczyszczania wody skażonej radioaktywnym cezem 137. Badania przeprowadzam w laboratorium mineralogicznym Instytutu Nauk Geologicznych, dzięki czemu zdobywam doświadczenie w pracy laboratoryjnej, której chciałabym się poświęcić w przyszłości.  W wolnym czasie trenuję wspinaczkę skałkową, która od dawna jest moją pasją. Otrzymane stypendium dyrektora ING w postaci laptopa  wykorzystam do przygotowania i obróbki danych do pracy magisterskiej.

Joanna Gach

Pani Karolina Gadowska - stypendium w forimie pieniężnej

Jestem studentką drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku geologia. Już w szkole średniej interesowałam się naukami przyrodniczymi, a moją największą pasją była paleontologia i dlatego też wybrałam studia geologiczne. Kraków jest moim rodzinnym miastem i to właśnie tutaj postanowiłam studiować. W 2010 roku ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez trzy lata miałam przyjemność być członkiem Koła Naukowego Geologów Studentów UJ, a w roku akademickim 2009/2010 pełniłam funkcję Skarbnika. Przez cały ten czas braliśmy czynny udział w licznych akcjach promujących nauki o ziemi, między innymi Dni Ziemi w Kinie Imax, Festiwale Nauki czy Noc Muzeów 2012. W roku 2009 zostałam członkiem Komitetu Organizacyjnego 1st Students' International Geological Conference. Konferencja odbyła się w kwietniu 2010 roku i cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Mimo wybuchu wulkanu Eyjaflallajokull i spowodowanego przez to chaosu komunikacyjnego gościliśmy ok 150 osób z aż 12 krajów. Pomysł okazał się wielkim sukcesem i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń studenckich. Konferencja została zorganizowana później na Łotwie i Ukrainie, a w kwietniu 2013 roku w Brnie odbędzie się już 4th International Students Geological Conference. Przy tej okazji chciałabym zaprezentować wstępne wyniki badań do mojej pracy magisterskiej. 

W roku akademickim 2010/2011 studiowałam na University College London (UCL) w ramach Programu Erasmus, dzięki czemu miałam okazję zapoznać się bliżej z geologią regionalną Wielkiej Brytanii. Moja przygoda z geologią w Anglii trwa jednak trochę dłużej bo od  2009 roku, kiedy to byłam współorganizatorem projektu „ Festival of Geology". Jest to coroczny wyjazd studentów geologii UJ na UCL, gdzie w pierwszy weekend listopada odbywają się warsztaty geologiczne prowadzone przez wybitne osobistości geologii angielskiej. Prezentacje multimedialne są połączone z wyprawami terenowymi, co pozwala uczestnikom na poszerzenie wiedzy zdobywanej na naszym Uniwersytecie. W listopadzie 2012 współorganizowałam już czwarty tego typu wyjazd.
W październiku 2011 roku rozpoczęłam studia magisterskie i zostałam Wiceprezesem Koła Naukowego Geologów Studentów UJ. Zaczęłam też badania do mojej pracy magisterskiej dotyczącej zależności pomiędzy ukształtowaniem spągów ławic piaskowców turbidytowych a podścielającymi je drobnoziarnistymi utworami i zawartą w nich mikrofauną.  Pod czujnym okiem opiekuna naukowego dr hab. Stanisława Leszczyńskiego Prof. UJ  badam warstwy magurskie w rejonie Gorlic. Praca ta łączy w sobie zagadnienia mikropaleontologii i sedymentologii, które należą do moich głównych zainteresowań, ale oprócz tego bardzo ciekawią mnie paleoklimatologia i geologia morza. To właśnie w tych dziedzinach chciałabym poszerzać dalej swoją wiedzę, dlatego też otrzymane stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie części kosztów udziału w warsztatach paleoklimatologicznych które odbędą sie latem 2013 roku we Włoszech. Będzie to doskonała okazja do zgłębienia wiedzy i umiejętności uzyskanych przy badaniach do pracy magisterskiej. 
 
Karolina Gadowska
 
 
 

Relacja Pani Karoliny Gadowskiej z pobytu na Urbino Summer School in Paleoclimatology

Karolina Gadowska – otrzymała stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ w edycji 2012/13. W ramach stypendium zrealizowała wyjazd na szkołę letnią paleoklimatologii do Urbino we Włoszech. Oto jej relacja z pobytu na Urbino Summer School in Paleoclimatology.

Projekt Urbino Summer School in Paleoclimatology trwał od 10 do 31 lipca 2013 roku. W ramach programu odbyły się liczne wykłady prowadzone przez znanych paleoklimatologów, którzy często prezentowali wyniki swoich wieloletnich badań oraz najnowsze odkrycia z dziedziny nauk o ziemi. Cennym aspektem projektu były spotkania z naukowcami zaangażowanymi w Integrated Ocean Drilling Programme, którzy zaprezentowali materiały i wyniki badań z ostatnich ekspedycji. Program kursu przewidywał też ćwiczenia i warsztaty oraz wycieczkę terenową do Gubbio, gdzie obejrzeliśmy profil granicy kredy i paleogenu oraz horyzont Bonarelli. Ponadto w drugim tygodniu zajęć zorganizowano też kilka paneli dyskusyjnych dotyczących różnych aspektów kariery naukowej oraz zawodowej w dziedzinie nauk o ziemi. 21 lipca odbyła się Cioppino Conference, podczas której wszyscy uczestnicy zaprezentowali wyniki swoich dotychczasowych badań, a także odbyły się wykłady specjalistów takich jak prof. James Zachos, dr Maureen Raymo, dr Appy Sluijs, prof. Thomas Cronin czy prof. Howard Spero. Kurs Urbino Summer School in Paleoclimatology był niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy nie tylko z zakresu paleoklimatologii, ale i geologii, paleoceanografii i mikropaleontologii, a także do zdobycia praktycznych umiejętności m.in. modelowania zmian klimatu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami zaangażowanymi w ostatnie przełomowe badania nad zmianami klimatu, jak prof. James Zachos, prof. Howard Spero, prof. Thomas Cronin, czy prof. Hugh Jenkyns i wielu innych oraz ze studentami z całego świat była wspaniałym doświadczeniem.

Karolina Gadowska

Linki: