Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady odbywania praktyk w ING UJ

Zasady ogólne

1. Studenci sami aktywnie poszukują miejsca odbywania praktyk.

2. Student, mający pomysł na miejsce odbywanie praktyki może zgłosić się do koordynatora po wystawienie indywidualnej rekomendacji ze strony Instytutu.

3. Po uzyskaniu wstępnej zgody Zakładu Pracy, należy wydrukować w trzech egzemplarzach porozumienie o odbywaniu praktyk (do pobrania ze strony ING UJ, zalecane wypełnienie na komputerze) oraz zgłosić się do koordynatora praktyk w celu uzyskania pisemnej akceptacji miejsca i programu praktyki.

4. Podpisane przez Zakład Pracy porozumienie należy złożyć u koordynatora praktyk najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Im wcześniej, tym lepiej, gdyż porozumienie wymaga podpisu Dziekana. Porozumienie MUSI być podpisane przez Dziekana przed rozpoczęciem praktyki.

5. Koordynator kieruje porozumienia do podpisu Dziekana. Do podpisu mogą być skierowane wyłącznie porozumienia zaakceptowane przez koordynatora.

6. Z trzech podpisanych egzemplarzy o odbywaniu praktyk:

 • jeden pozostaje dla Uniwersytetu,
 • dwa trafiają do Studenta
  • jeden Student składa w Zakładzie Pracy
  • jeden pozostaje dla Studenta.

7. Warunkiem otrzymania Dziennika Praktyk jest przedstawienie dowodu ubezpieczenia NW ważnego w okresie praktyk.

8. Student, który nie otrzymał opieczętowanego przez Uczelnię Dziennika Praktyk nie może podjąć praktyki.

9. Otrzymanie Dziennika Praktyk Student potwierdza podpisem.

10. Dziennik praktyk należy wypełniać sumiennie i rzetelnie, uzyskując potwierdzenia od osoby uprawnionej w Zakładzie Pracy.

11. Praktyki trwają nie krócej niż 60 godzin lekcyjnych, a za ich odbycie Student otrzymuje 2 pkt ECTS. Odbycie praktyk dłuższych nie skutkuje przyznaniem większej ilości punktów ECTS.

Podstawa: Zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Geologia  w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Koordynator praktyk zawodowych w ING UJ: Maciej Kania, (pok. 2.35), maciej.kania@uj.edu.pl

Gdzie na praktyki?

Przykładowe firmy  i instytucje, w których studenci Geologii UJ odbywali praktyki w ostatnich latach:
 
 • KGHM Polska Miedź
 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, oddział Karpacki
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, oddział Geologii Morza
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Orlen EKO, Płock
 • Geokrak sp. z.o.o
 • Geotermia Podhalańska

Studenci obywający Praktyki

Dominika Socha – absolwentka geologii w ING w dniach 10.07.2017 – 10.10.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w firmie Orlen Upstream Sp. z.o.o w oddziale w Krakowie w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

Były to niesamowite trzy miesiące zdobywania nowych doświadczeń w jednej z większych firm naftowych w Polsce. Główne szkolenie BHP odbyłam w siedzibie firmy w Warszawie, gdzie poszerzyłam wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także mogłam porozmawiać również z pracownikami firmy na temat zawodu i pracy geologa. Podczas stażu zajmowałam się analizą danych geochemicznych pochodzących z wierceń w Karpatach jak i na Niżu Polskim, z wykorzystaniem programu PETREL. Miałam możliwość udziału w pracach terenowych podczas wizyty na wiertni „Pasieki-OU1”. Zapoznałam się także z dokumentacją geologiczną otworów, sposobami jej tworzenia, a także ze sposobami nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. Poszerzyłam także swoją wiedzę dotyczącą prawa geologicznego i górniczego. Dziękuję bardzo dyrektorowi Pionu Poszukiwań Orlen Upstream p. J. Zacharskiemu, za możliwość odbycia stażu. Dziękuję całemu zespołowi krakowskiemu za świetną atmosferę w pracy, szczególne podziękowania pragnę skierować w stronę Janka Hejnara, który pełnił funkcję mojego opiekuna podczas stażu.

Dominika Socha

 

Kinga Wencel – absolwentka geologii w ING w dniach 30.08.2017 – 30.11.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

W dniach 30.08.2017–30.11.2017 r. miałam w ramach programu „Studiujesz?Praktykuj” odbywałam 3 – miesięczny staż zawodowy w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Geologii i Geochemii, w Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu. Miejsce to wybrałam zgodnie z moimi zainteresowaniami w zakresie geochemii organicznej i geologii naftowej, a czas praktyk stanowił dla mnie świetną okazję do wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów, poszerzenia jej, nabycia praktycznych umiejętności z obsługi specjalistycznej aparatury, a także zapoznania się z realiami pracy w sektorze naftowym. Moim opiekunem była prof. Irena Matyasik.

Staż rozpoczął się szkoleniami BHP, w trakcie których okazało się, że jako praktykant nie mogę przebywać w strefach zagrożenia wybuchem, które pierwotnie miały być moim głównym stanowiskiem pracy, jednakże dzięki staraniom p. opiekun otrzymałam specjalne pozwolenie na przebywanie w powyższych pomieszczeniach, mając dostęp do aparatury.

W trakcie stażu zapoznałam się z obsługą chromatografów gazowych podczas badania składu gazów desorbowanych i resztkowych z próbek rdzeniowych, chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas do badań biomarkerów, elementarnym analizatorem organicznym oraz aparatem pirolitycznym Rock Eval. Miałam okazję także przygotowywać próbki geologiczne do badań w tych urządzeniach oraz uczestniczyć w pracach laboratoryjnych, takich jak ekstrakcja rozpuszczalnikowa w aparacie Soxhlet czy też rozdział grupowy za pomocą chromatografii kolumnowej.

Podczas praktyk mogłam wykorzystać swoje umiejętności językowe oraz graficzne pomagając w tłumaczeniach i opracowaniach literatury zagranicznej oraz tworzeniu ilustracji w celu przygotowania prezentacji i prac naukowych. Owocem moich pracy jest także współautorstwo w publikacji „Geneza siarkowodoru w węglanowych skałach zbiornikowch”, która zostanie wydana w wersji angielskiej w czasopiśmie Nafta – Gaz.
Niezwykle cenna była  dla mnie możliwość wykorzystania aparatury instytutu do wykonania badań, których wyniki zamieszczę w mojej pracy magisterskiej. Cały zespół pracowników był zawsze gotów do pomocy i cierpliwie wyjaśniał mi zagadnienia z zakresu geochemii organicznej.

Chciałabym podziękować za serdeczne przyjęcie na stażu mojej opiekun prof. Irenie Matyasik, a także wszystkim pracownikom Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu, którzy chętnie przekazywali mi swoją wiedzę oraz tworzyli niesamowitą atmosferę w pracy.

Kinga Wencel