Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan na rok akademicki 2019/20

Uchwały Senatu UJ

Uchwały Rady Wydziału Geografii i Geologii

Uchwały Rady Wydziału BiNOZ

Aneksy

Kliknij aby pobrać: Zasady i program strudiów

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kierunek studiów:     GEOLOGIA

Obszar  kształcenia:   nauki  przyrodnicze

Poziom kształcenia:    studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia:       ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku (K)

Opis zakładanych efektów kształcenia

Odniesienie

do efektów kształcenia

dla obszaru:

nauki przyrodnicze

WIEDZA

K_W01

rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze  i ich rolę w kształtowaniu Ziemi

P1A_W01

K_W02

interpretację zjawisk geologicznych opiera na obserwacjach środowiska naturalnego

P1A_W02

K_W03

rozumie rolę i znaczenie ilościowego opisu procesów geologicznych i ich produktów

P1A_W02

K_W04

ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na zrozumienia podstawowych procesów geologicznych i ich produktów

P1A_W03

K_W05

zna podstawowe teorie nauk geologicznych w zakresie niezbędnym do zrozumienia zjawisk geologicznych oraz ich związek z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych  

P1A_W04

K_W06

zna budowę i właściwości głównych składników skorupy ziemskiej

P1A_W04

K_W07

zna zasady opisu, klasyfikację oraz  genezę podstawowych grup skał

P1A_W04

K_W08

wykazuje podstawową wiedzę o skamieniałościach i ewolucji życia

P1A_W04

K_W09

ma podstawową wiedzę o osadach współczesnych i kopalnych w odniesieniu do ich budowy i genezy

P1A_W04

K_W10

zna podstawowe struktury tektoniczne, ich genezę oraz mechanizmy deformacji  skał 

P1A_W04

K_W11

ma wiedzę konieczną do czytania, konstruowania i interpretacji prostych map geologicznych oraz przekrojów i profili geologicznych

P1A_W04

K_W12

ma podstawową wiedzę na temat bogactw naturalnych oraz metod stosowanych w ich poszukiwaniu i eksploatacji 

P1A_W04

K_W13

ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminów geologicznych 

P1A_W05

K_W14

jest zorientowany w kierunkach rozwoju nauk geologicznych  i stosowanych w nich metod badawczych

P1A_W05

K_W15

ma podstawową wiedzę w zakresie metod statystycznych i numerycznych umożliwiających opis i interpretację zjawisk geologicznych

P1A_W06

K_W16

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach geologicznych.

P1A_W07

K_W17

rozumie związki między osiągnięciami nauk geologicznych a możliwościami ich wykorzystania

w życiu gospodarczo-społecznym z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania surowcami i użytkowania terenu

P1A_W08

K_W18

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

P1A_W09

K_W19

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej

P1A_W10

K_W20

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych.

P1A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

stosuje podstawowe techniki i narzędzia w terenowych pracach  geologicznych

P1A_U01

K_U02

czyta, konstruuje i interpretuje proste mapy geologiczne oraz przekroje i profile geologiczne

P1A_U01

K_U03

posiada umiejętność makroskopowego opisu i  rozpoznawania podstawowej grupy skał i ich  składników, w tym skamieniałości

P1A_U01

K_U04

posiada umiejętność opisu i rozpoznawania podstawowych grup minerałów, skał i skamieniałości z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego i lupy binokularnej

P1A_U01

K_U05

stosuje podstawowe techniki analizy instrumentalnej minerałów i skał

P1A_U01

K_U06

rozumie literaturę z zakresu nauk geologicznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty geologiczne w języku angielskim

P1A_U02

K_U07

wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

P1A_U03

K_U08

wykonuje proste zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu geologii pod kierunkiem opiekuna naukowego

P1A_U04

K_U09

stosuje podstawowe metody statystyczne i numeryczne do opisu i interpretacji zjawisk geologicznych

P1A_U05

K_U10

przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie i laboratorium proste pomiary fizycznych i chemicznych właściwości minerałów i skał

P1A_U06

K_U11

przeprowadza obserwacje i pomiary zalegania skał i struktur geologicznych w terenie

P1A_U06

K_U12

wykazuje umiejętność poprawnego wyciągania  wniosków na podstawie danych pochodzących  z różnych źródeł

P1A_U07

K_U13

potrafi mówić o zagadnieniach geologicznych poprawnym językiem naukowym

P1A_U08

K_U14

potrafi przygotować w języku polskim i na poziomie podstawowym w języku angielskim udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu geologii 

P1A_U09

K_U15

posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim zagadnień z zakresu geologii podstawowej

P1A_U10

K_U16

wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywając wiedzę zgodnie z  kierunkiem edukacji

P1A_U11

K_U17

ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę dalszego kształcenia się

P1A_K01

K_K02

potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie

P1A_K02

K_K03

potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych

P1A_K03

K_K04

ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

P1A_K04

K_K05

jest świadomy potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

P1A_K05

K_K06

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia

P1A_K06

K_K07

wykazuje potrzebę stałego uzupełniania wiedzy geologicznej stosownie do postępu nauki i techniki

P1A_K07

K_K08

potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu

P1A_K08

 

więcej o

więcej o

więcej o

więcej o