Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński

Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: profesor zwyczajny
Pokój: 2.12
Telefon: 12 664 4365
E-mail: stan.leszczynski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sedymentologia

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Warunki i procesy sedymentacji utworów ogniwa piaskowca z Żerkowic (koniak, synklinorium północnosudeckie), warstw magurskich strefy Siar płaszczowiny magurskiej (oligocen, Karpaty Polskie), warstw menilitowych płaszczowiny skolskiej (oligocen, Karpaty Polskie), formacji z Chmielnika (miocen, zapadlisko przedkarpackie)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor habilitowany: 1998, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk przyrodniczych: 1979, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Sedymentacja piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach.

magister geologii: 1974, Uniwersytet Wrocławski

Nagrody:

- Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę pt. "Sedymentacja   piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach", rok 1981,

- Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę dydaktyczną, organizacyjną,      osiągnięcia w pracy naukowej: rok 1981, 1983, 1985, 1986, 1988, 1993, 1999, 2004,   2008, 2010,

- Nagroda im. Henryka Świdzińskiego, rok 1982,

- Nagroda Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok 1993, 1994,

- Nagroda im. Ludwika Zejsznera, rok 1998 .

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2013/14):

- Sedymentologia – wykłady (WB.ING-13),

- Środowiska sedymentacyjne i ich osady - wykłady (WB.ING-76),

- Geologia dla studentów biologii i geografii – wykłady (INS-03),

- Wybrane zagadnienia z sedymentologii - ćwiczenia terenowe (WB.ING-81),

- Wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu - ćwiczenia terenowe (WB.ING-52),

- Geologia regionu świętokrzyskiego - ćwiczenia terenowe (WB.ING-57),

- Pracownia specjalizacyjna (WB.ING-33).

Dotychczasowe zajęcia dydaktyczne:

- Sedymentologia dla studentów geologii UJ- wykłady (45 godzin, 26 cykli/lat) i ćwiczenia (45     godz., 40 cykli), wykłady dla studentów UAM (45 godz. 2 cykle/lata) oraz wykłady dla        pracowników Geonafty i Geofizyki Kraków (30 godz. 3 cykle),

- Środowiska sedymentacyjne i ich osady - wykłady (15 godz., 3 cykle/lata),

- Analiza facjalna – wykłady i ćwiczenia - 7 cykli/lat dla studentów geologii UJ oraz 2 cykle/lata dla studentów geologii UAM,

- Geologia dla kierunku biologia i geografia - wykłady i organizacja kursu (12 lat),

- Geologia dla kierunku ochrona środowiska – wykłady (2 lata),

- Geologia dynamiczna - ćwiczenia dla kierunku geologia (11 lat),

- Geologia – ćwiczenia dla kierunków geografia i biologia (2 lata),

- Seminarium z geologii dynamicznej (30 godz., 4 lata),

- Seminarium magisterskie (60 godz., 11 lat),

- Kurs terenowy geologii dynamicznej w okolicach Krakowa (4 tygodnie, 3 lata),

- Kurs terenowy geologii dynamicznej w Sudetach (1 tydzień, 3 lata),

- Kurs terenowy geologii Karpat Zewnętrznych dla studentów geologii UJ (1 tydzień, 11 lat),         jeden raz, jeden tydzień, dla pracowników Geonafty Kraków, po jednym razie trzydniowy kurs dla studentów Uniwersytetu w Kiel i Clausthal,

- Kurs terenowy geologii regionu świętokrzyskiego (5 dni, 14 lat)

- Kurs terenowy geologii w Pieninach (4 dni, 2 lata),

- Kurs terenowy geologii Sudetów (1 tydzień, 4 lata),

- Kurs terenowy kartowania geologicznego (3 tygodnie, 1 rok)

- Kurs terenowy sedymentologii fliszu (jeden dzień, dwie grupy studentów, 6 lat)

- Kurs terenowy sedymentologii dla studentów UAM (1 tydzień, 2 lata),

- Kurs terenowy wybrane zagadnienia z sedymentologii (4 dni, 3 lata)

Promotor 43 prac magisterskich ukończonych, 9 prac licencjackich, 5 prac doktorskich z jedną ukończoną

Członkostwa w organizacjach naukowych:

- Polskie Towarzystwo Geologiczne – członkostwo w latach 1980-2011, zastępca sekretarza w     latach 1993-1996,

- International Association of Sedimentologists – członkostwo w latach 1996-2010

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

- Annales Societatis Geologorum Poloniae, członek zespołu redakcyjnego w latach 1994-1996

- Geologica Carpathica - członek editorial board w latach 2004-2008

Organizacja konferencji:

- 7th European Regional Meeting of International Association of Sedimentologists, Kraków,         1986

- IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Kraków, 1995 r.

- I Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zakopane, 2004 r.

- Szkoła letnia „Structure and evolution of orogens: the Polish Western       Carpathians and          Sudetes", Kraków-Wrocław, 2005 r., w ramach CEEPUS,

- I Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 2008 r.

- 2nd International Congress on Ichnology, Kraków, 2008 r.

Doświadczenie zagraniczne:

- stypendium im. A. von Humboldta, Uniwersytet w Tybindze, 1989 r.,

- krótkoterminowe staże naukowe w Uniwersytecie w  Wiedniu (1982 r.), Uniwersytecie w

Neapolu (1986 r.), Uniwersytecie w Zagrzebiu (1988 r.),

- sześciomiesięczny kurs hydrogeologii i ochrony środowiska w University College London

 (1996, 1997),

- prace eksperckie w zakresie sedymentologii za pośrednictwem Eriksfiord AS, dla Wintershall           Holding GmBh w Libii (r. 2004, 2006) oraz dla SaudiAramco w Arabii Saudyjskiej (rok

      2008), RWE (rok 2009),

- praca ekspercka dla University Centre in Svalbard, Spitsbergen, 2011 r.

- Geneza węglanowych osadów pelitycznych fliszu karpackiego na przykładzie wapieni pelitycznych ogniwa warstw cieszyńskich, margli z Hołowni oraz margli z Kropiwnika, projekt KBN nr 6 P201 038 05,  realizowany w latach 1993-1995,

- Warunki sedymentacji w strefie Siar basenu magurskiego (Karpaty) na przełomie eocenu i oligocenu, projekt KBN nr 6 P04D 021 16,  realizowany w latach 1999–2001,

- kilka projektów w ramach BW i DS w Uniwersytecie Jagiellońskim 

Leszczyński, S. & Nemec, W., 2015. Dynamic stratigraphy of composite peripheral unconformity in a foredeep basin. Sedimentology, 63: 645–680.

Breuer, P., Leszczyński, S. & Miller, M. A., 2015. Climate-controlled palynofacies and miospore stratigraphy of the Jauf Formation, Lower Devonian, northern Saudi Arabia. Review of Palaeobotany and Palynology, 212: 187–213.

Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian-Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34–50.

Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E. & Gasiński, M. A., 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Palaeocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies, 58: 367–387.

Leszczyński, S., 2010. Coniacian–?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 1–24.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Leszczyński, S., 1978. Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach (in Polish, English summary). Annales de la Société Géologique de Pologne, 48: 391-405.

Chudzikiewicz, L., Doktor, M., Gradziński, R., Haczewski, G., Leszczyński, S., Łaptaś, A., Pawełczyk, J., Porębski, S.J., Rachocki, A., Turnau, E., 1979. Sedymentacja współczesnej delty piaszczystej w Jeziorze Płociczno (Pomorze Zachodnie). Studia Geologica Polonica,.62:1-61.

Leszczyński, S., 1981. Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych.(in Polish, English summary) Annales de la Société Géologique de Pologne, 51: 435-502.

Leszczyński, S., 1985. Piaskowce pasiaste z warstw hieroglifowych w Jastrzębiej k/Ciężkowic. Kwartalnik  geologiczny, 29: 395-403.

Leszczyński, S., 1989. Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian      flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland. Annales Societatis Geologorum  Poloniae, 59: 351-382.

Leszczyński, S. & Uchman, A., 1991. To the origin of variegated shales from flysch of the Polish Carpathians. Geologica Carpathica,  42: 279-289.

Leszczyński, S., 1991. Oxygen-related controls on predepositional ichnofacies in turbidites, Guipúzcoan flysch (Albian-Lower Eocene), northern Spain. Palaios, 6: 271-281.

Leszczyński, S., 1991. Trace-fossil tiering in flysch sediments: examples from the Guipúzcoan     flysch (Cretaceous-Paleogene), northern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology,, Palaeoecology, 88: 167-184.

Leszczyński, S. & Seilacher, A., 1991. Ichnocoenose of a turbidite sole. Ichnos, 1: 293-304. 

Leszczyński, S., & Uchman, A., 1993. Biogenic structures of organics-poor sediments:     examples from the Paleogene variegated shales, Polish Outer Carpathians. Ichnos, 2: 267-277.

Leszczyński, S., 1993. A generalized model for the development of ichnocoenoses in flysch deposits. Ichnos, 2: 137-146.

Leszczyński, S., 1993. Ichnocoenosis versus sediment colour in Upper Albian to Lower Eocene turbidites from the Guipúzcoan flysch, northern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatol.ogy, Palaeoecoogy, 100: 251-265.

Leszczyński, S., Malik, K., Kędzierski, M., 1995. Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty). Annales  Societatis Geologorum Poloniae, 65: 43-61.

Leszczyński, S., Uchman, A., Bromley, R. G., 1996. Trace fossils indicating bottom aeration changes: Folusz Limestone, Oligocene, Outer Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 121: 79-87.

Leszczyński, S., 1996. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene - Oligocene transition, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae,  66: 245-265.

Leszczyński, S., 1997. Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene - Oligocene transition), in the Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 367-424.

Uchman, A., Bromley, R.G., & Leszczyński, S., 1998. Ichnogenus Treptichnus in Eocene flysch, Carpathians, Poland: taxonomy and preservation. Ichnos: 5: 269-275.

Leszczyński, S., 1999. Tectonic versus eustatic controls of flysch sedimentation in the      Polish Carpathians. Geologica Carpathica, 50: 51-53.

Leszczyński, S., 1999. Orbitally induced sedimentation control in the Carpathian Flysch sea at the Eocene – Oligocene transition. Geologica Carpathica, 50: 50 -51.

Leszczyński, S., Malata, E., 2002. Sedimentary conditions in the Siary Zone of the Magura Basin (Carpathians) in the late Eocene – early Oligocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 201-239.

Leszczyński, S., 2003. Bioturbation structures in the Holovnia Siliceous Marls (Turonian – lower Santonian) in Rybotycze (Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 103-122.

Leszczyński, S., 2004. Bioturbation structures in the Kropivnik Fucoid Marls (Campanian–lower Maastrichtian) of the Huwniki–Rybotycze area (Polish Carpathians). Geological Quarterly, 48: 35-60.

Gedl, P. & Leszczyński, S., 2005. Palynology of the Eocene-Oligocene tramsition in the marginal zone of the Magura Nappe at Folusz (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 56: 155-167.

Grzebyk, J. & Leszczyński, S., 2006. New data on heavy minerals from the Upper Cretaceous-Paleogene flysch of the Beskid Śląski Mts. (Polish Carpathians). Geological Quarterly,          50: 265-280.

Warchoł, M. & Leszczyński, S., 2009. Trace fossils from Silurian and Devonian turbidites of the Chauvay area, southern Tien Shan, Kyrgyzstan. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 1–11

Felix, M., Leszczyński, S., Ślączka, A., Uchman, A., Amy, L., Peakall, J., 2009. Field expressions of the transformation of debris flows into turbidity currents, with examples from the Polish Carpathians and the French Maritime Alps. Marine and Petroleum Geology, 26 (10): 2011-2020.

Leszczyński, S., 2010. Coniacian–?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 1–24.

Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E., Gasiński, M.A.,2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Palaeocene flysch of the Polish Outer             Carpathians. Facies, 58:367–387.

Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian-Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34-50.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Leszczyński, S., 1987. Geneza utworów chaotycznych z warstw menilitowych jednostki skolskiej. Przegląd Geologiczny, 408: 182-186.

Leszczyński, S., Oszczypko, N., Ślączka, A., 1989. Model of a coarse clastic sedimentation          in the Carpathian Foredeep. XIV Congress Carpatho-Balkan Geological Association, Extended Abstracts, Sofia,  p. 911-914

Leszczyński, S., 1989. Coarse clastic deposits of the Polish Carpathian Flysch: Some new ideas on the high-density turbidites. XIV Congress Carpatho-Balkan Geological Association, Extended Abstracts, Sofia, p. 1411-1414.

Leszczyński, S., 1992. Factors controlling trace fossil distribution in flysch deposits. Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 236, Nakładem Uniwersytetu      Jagiellońskiego, 82 pp.

Leszczyński, S., Malik, K., 1996. Skały wapienne i wapniste we fliszu polskich Karpat zewnętrznych (Carbonates in flysch of the Polish Outer Carpathians).  Przegląd Geologiczny, 44 (2): 151-158.

Leszczyński, S., Kędzierski, M., 1996. Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) - odpowiedź. Ann.ales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 230-240.

Leszczyński, S., 2000. Influence of regional factors on the Late Eocene - Early Oligocene palaeogeography of the Northern Carpathians. Slovak Geol. Mag., 6: 178-181.

Mapy:

Cieszkowski, M., Koszarski, A., Leszczyński, S., Michalik, M., Radomski, A., Szulc, J. 1991. Mapa geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Ciężkowice. Wydawnictwa    Geologiczne, Warszawa.

Leszczyński, S., Radomski, A. 1993, Objaśnienia do mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, arkusz Ciężkowice. Centralny Urząd Geologii, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Leszczyński, S. 1986. Depositional processes of fluxoturbidites on example of the Ciężkowice Sandstone, Polish Carpathians. 7th Regional Meeting of International Association of Sedimentologists, Kraków, 1986, Excursion Guide, str. 113-121 i 131-135.

Leszczyński, S., Warchoł, M. & Starzec, K., 2008. Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego – oligocenu dolnego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 47 – 77.

Cieszkowski, M., Leszczyński, S., 1999. Basic Aspects of Geology of the Polish Outer       Carpathians. Field Trip Guide. Four Day Field Trip & Seminars. West Carpathians 25-28.10.1999. Geonafta, Oddział Biuro Geologiczne Geonafta Warszawa, Ośrodek Regionalny Geonafta Kraków, 70 pp.

Leszczyński, S. (ed.), 2005. Structure and Evolution of Orogens: the Polish Western Carpathians and Sudetes. Part I: The Polish Western Carpathians and their foreland. Summer School organized by Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław in the frame of CEEPUS, network A-0105-04/05, 49 pp.

Leszczyński, S., 2005. Outline of geology of southwestern Poland. In: Leszczyński, S. (ed.), 2005. Structure and Evolution of Orogens: the Polish Western Carpathians and  Sudetes. Part I: The Polish Western Carpathians and their foreland. Summer School organized by Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Institute of  Geological Sciences, University of Wrocław in the frame of CEEPUS, network A-0105-04/05, 49 pp. 2-16.

Leszczyński, S., 2005. Miocene of the Carpathian foredeep. In: Leszczyński, S. (ed.), Structure and Evolution of Orogens: the Polish Western Carpathians and Sudetes. Part I: The Polish Western Carpathians and their foreland. Summer School organized by Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław in the frame of CEEPUS, network A-0105-04/05, 49 pp. 23-24.

Kędzierski, M., Leszczyński, S., Uchman, A., (eds.), 2004. Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst Sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Materiały Konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenie referatów i posterów. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, 133 pp.

Leszczyński, S., 2008. Outline of the geology of southern Poland. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Ichnological Sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 93-98.

Leszczyński, S. & Uchman, A., 2008. Stop 3 – Lubomierz – Variegated Shale (Eocene): Ichnology of deep-sea red clays. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Ichnological Sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 109-110.

Leszczyński, S., 2008. Stop 10 – Znamirowice – Sub-Menilite Globigerina Marl – Menilite Beds (Upper Eocene – Lower Oligocene): ichnologic record of transition from oxic to anoxic     environment. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Ichnological Sites of Poland. The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p.132-135 pp.

Doniesienia konferencyjne:

Leszczyński, S., 1979. Środowisko sedymentacji piaskowców ciezkowickich jednostki śląskiej w Karpatach. Materiały  konferencji naukowej "Współczesne i kopalne środowiska sedymentacji skał  okruchowych", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1979, part II, p. 3.

Leszczyński, S., 1985.Shear stratification of fluxoturbidites on example of the Ciężkowice Sandstone. 6th European Regional Meeting, of International Association of Sedimentologists, 1985, Lleida, Spain, Abstracts, p. 597-598.

Leszczyński, S., 1986. Fluxoturbidites today. 7th Regional Meeting of International Association of Sedimentologists, Kraków, 1986, Abstracts, p. 105-106.

Malik, K., Leszczyński, S., 1986.Conglomerate or Gravelstone. 7th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists, Kraków, 1986, Abstracts, p. 116.

Leszczyński, S., 1987.The deposits of the turbulent cohesive flows from the Menilite beds of the Skole Unit, Polish Carpathians. 8th Regional Meeting of International Association of Sedimentologists, Tunis, 1987, Abstracts,

Leszczyński, S., 1989. Depositional models of the Polish Carpathian flysch coarse clastics (Cretaceous-Miocene). 10th Regional Meeting of the International Sedimentological Association, Budapest 1989, Abstracts, p. 175-178.

Leszczyński, S.,  Seilacher, A., 1990.Sedimentational control of flysch ichnocoenoses. Wspólnie z A.Seilacherem. 13th Sedimentological Congress, Nottingham, 1990, Abstracts, p. 305-306.

Leszczyński, S., 1990.Oxygen-related changes of trace fossils on turbidite soles. 13th Sedimentological Congress, Nottingham, 1990, Abstracts, p. 306.

Leszczyński, S., 1992. Facies diversity resulting from diverse sediment supply, Lower Maastrichtian, Guipúzcoan flysch, northern Spain. 13th Regional Meeting on Sedimentology, Jena, 1992

Leszczyński, S., 1992.Ichnofacies versus lithofacies in flysch. 144. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesselschaft (DGG) 1.-2. October 1992 in Halle, Vortragskurzfassung, Auszug aus Nachrichten DGG, 48/1992, p. 39-40.

Leszczyński, S., 1993. Origin of sediment variability in Upper Eocene of the Polish Flysch Carpathians. 8.             Sedimentologen-Treffen, 3.-5. Juni 1993, Marburg, Posterkurzfassung, p. 57.

Leszczyński, S., 1993. Shear structures in deep-water coarse-grained gravity mass-flow deposits with examples from flysch of the Polish Carpathians. 8. Sedimentologen-Treffen, 3.-5. Juni 1993, Marburg, Posterkurzfassung, p. 57-58.

Leszczyński, S., 1993. Utwory górnego eocenu Karpat zewnętrznych: interpretacja sposobu euksynizacji basenu. II Krajowe Spotkanie Sedymentologów "Baseny sedymentacyjne, procesy, osady architektura", Wrocław-Sudety, 4-7 września.1993, Przewodnik: wycieczki, referaty, postery, p. 157.

Leszczyński, S., Malik, K., 1994. Wapnistość utworów Karpat fliszowych. III Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Sosnowiec, 12-15 września 1994, Przewodnik  Konferencji, p. 108-110.

Leszczyński, S., 1994. A process of basin euxinization, Upper Eocene, Polish Carpathians. International Association of Sedimentologists 15th Regional Meeting, 13/15 April 1994 - Ischia, Italy, Abstracts, p. 250.1.

Leszczyński, S., Malik, K., 1994.Carbonates in flysch of the Polish Outer Carpathians: types and origin. International Association of Sedimentologists 15th Regional Meeting, 13/15 April 1994 Ischia, Italy, Abstracts, p. 264-265.

Leszczyński, S., Malik, K., 1995. Flisz karpacki oraz jego osady wapienne i wapniste. Materiały Konferencyjne Jubileuszowej, XV Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Szymbark k/Gorlic, 13-18 kwietnia 1995, p. 30-33.17.

Leszczyński, S., Malik, K., 1995. Geneza górnokredowych margli krzemionkowych i fukoidowych serii skolskiej. IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Kraków 26-28 czerwca 1995, Materiały Konferencyjne, p. 93-94.

Malik, K., Leszczyński, S., 1995. Uwagi o genezie wapieni cieszyńskich w nawiązaniu do koncepcji tektoniczno-eustatycznej. IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Kraków 26-28 czerwca 1995, Materiały Konferencyjne, p. 99-100.

Leszczyński, S., 1996. Lithologic variability at the Eocene - Oligocene transition in the Polish Outer Carpathians. Sediment ‘96. 11. Sedimentologentreffen, 9.-15. Mai 1996, Geozentrum Wien, Kurzfassungen der Vorträge und Poster, p. 97.

Leszczyński, S., Malik, K., 1996. Origin of the Upper Cretaceous Siliceous Marl and the Fucoid Marl of the Skole Nappe (Polish Outer Carpathians). Sediment ‘96. 11. Sedimentologentreffen, 9.-15.            Mai 1996, Geozentrum Wien, Kurzfassungen der Vorträge und Poster, p. 98.

Leszczyński, S., 1997. Alimentacja basenów fliszu Karpat Polskich na przełomie eocenu i oligocenu: przykład uwarunkowań sedymentacji w zamykającym się basenie. VI Spotkanie Sedymentologów, "Materiały, Obszary Źródłowe: Zapis w Osadach", p. 31-32.

Leszczyński, S., 1998. Sedimentary and diagenetic history of the Sub-Manilite Globigerina Marl deposits (Latest Eocene), Outer Carpathians, Poland. 18th IAS Regional Meeting of Sedimentology, Heidelberg, September 2-4,1997, Abstracts, p. 219.

Leszczyński, S., 1998. Distinguishing between tectonic and eustatic sedimentation controls in successions originated in collision-related basins: examples from the Polish Outer Carpathians. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress, Vienna, August 30 – September 2, 1998, Abstracts, p. 338.

Leszczyński, S., 1999. Schyłek eocenu w Karpatach Polskich: w kierunku "La Grande      Coupure". Polskie Towarzystwo Geologiczne, Unuiwersytet im. A. Mickiewicza, Streszczenia Referatów VIII, p. 35-38.

Leszczyński, S., 2000. Facial contrasts of the Upper Eocene - Lower Oligocene deposits of the Northern Carpathians. Mitteilungen der Gesselschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich. Sediment 2000 Kurzfassungen. 43: 84-85.

Leszczyński, S., 2001. Upper Eocene - Lower Oligocene of the Siary zone of the Magura nappe (Western Outer Carpathians): deposits of diachronous submarine ramp. Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesselschaft. Heft 13, p. 64.

Leszczyński, S., 2001. Polish Outer Carpathians in Late Eocene - Early Oligocene: development of bottom-water oxygenation. Carpathian Petroleum Conference: Application of modern exploration methods in a complex petroleum system. Wysowa, 27-30 June 2001. Abstracts, p. 66-68.

Leszczyński, S., 2001. Magura Beds of the Siary Zone (Polish Outer Carpathians): Sediments of a diachronous Submarine Ramp in a confined Basin. Research Meeting "Turbidite Sedimentation in Confined Systems" Nice, France, 9–11 September 2001, Abstarct volume, p. 38.

Leszczyński, S., 2001. Carpathian flysch sea in Late Eocene–Early Oligocene: Example of oxygenation decline. IAS 2001 21stMeeting, Davos, Switzerland, 3-5 September 2001, Abstracts & Programme, p.99-100.

Leszczyński, S., 2001. Carpathian Flysch Sea in the late Eocene–early Oligocene: Example of bottom-water oxygenation development. Biul. Państw. Inst. Geol. 396: 95-96.

Leszczyński, S., 2001. The Siary Zone of the Magura Nappe (Western Outer Carpathians) in the late Eocene–early Oligocene: sedimentation in front of an accretionary prism. Biul. Państw. Inst. Geol. 396: 96-97.

Koszowska, E., Leszczyński, S. 2001. Glaucony in flysch of the Polish Outer Carpathians: a case study from the Magura Beds (Oligocene) in Folusz. Mid–European Clay Conference '01, September 9-14, 2001, Stara Lesna, Book of Abstracts, p. 71.

Leszczyński, S., 2003. Ramy ewolucji Karpat polskich w paleogenie w świetle analizy facji eocenu górnego–oligocenu dolnego. VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne, Kraków, 28.02–1.03.2003, ING PAN, p. 16-17.

Leszczyński, S., 2003. Distribution of coarse clastics of the lower–middle Eocene of the outer part of the Magura Nappe  (Polish Carpathians): a record of basin evolution or sedimentation development. 22nd IAS Meeting of Sedimentology–Opatija 2003, Abstracts Book, p. 107.

Leszczyński, S., 2003. Sedimentation development and its control in a remnant basin: a case study from the Magura Nappe of the Polish Carpathians. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Abstracts Book, p. 108.

Leszczyński, S., 2004. Rozmieszczenie utworów gruboklastycznych dolnego–środkowego eocenu płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie): zapis ewolucji basenu czy zapisrozwoju sedymentacji. Polska Konferencja sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów Zakopane, 21-24.06.2004. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 102.

Leszczyński, S., 2004. Sedymentacja w basenie resztkowym na przykładzie z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie). Polska Konferencja sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów Zakopane, 21-24.06.2004. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 103.

Leszczyński, S. & Kołodziej, B., 2004. Silikoklastyczno–węglanowe osady we fliszu Karpatach zewnętrznych: przykład z warstw istebniańskich w Melsztynie (płaszczowina śląska, paleocen?). Polska Konferencja sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów Zakopane, 21-24.06.2004. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 104.

Leszczyński, S. & Kołodziej, B., Bassi, D., 2005. Siliciclastic-carbonate deposits in the flysch of the Outer Carpathians: a case study from the Istebna Beds in Melsztyn (Silesian Nappe, ?Paleocene). Annali dell'Università degli Studi di Ferrara, Museologia Scientifica e Naturalistica, 5th Regional Symposium of the International Fossil Algae Association 30th-31st August 2005, Ferrara, v. 1.

Grzebyk, J. & Leszczyński, S., 2005. Heavy minerals as provenance indicators of the Upper Cretaceous-Paleogene flysch of the Beskid Śląski Mts. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne, zeszyt 25: 295-298.

Grzebyk, J. & Leszczyński, S., 2005. Garnets from the Upper Cretaceous-Paleogene clastics of    the Beskid Śląski Mts. (Polish Carpathians). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne, zeszyt 25: 291-294.

Warchoł, M., Leszczyński, S. & Skoczylas, P., 2006. Anatomy of depositional system of the Magura Beds of the Siary zone between Szymbark and Olchowiec (Carpathians, Poland). II Polska Konferencja Sedymentologiczna, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów Zwierzyniec, 20-23.06.2006. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 172

Leszczyński, S., 2006. Sedimentary record of evolution of the Polish Carpathians during middle Eocene–early Oligocene: do we understand it? II Polska Konferencja Sedymentologiczna, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów Zwierzyniec, 20-23.06.2006. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 137

Leszczyński, S. 2006. Sedimentary record of evolution of the Polish Carpathians during Late Eocene–Early Oligocene: do we understand it? Geoscientific Colloquium, Reports (online: http://www.uj.edu.pl/ING/ptg_krakow/reports/vol_1_2.pdf), 2: 19-23

Łaba A. & Leszczyński, S., 2008. Geneza piasków bogucickich (górny baden, okoliceKrakowa) w świetle analizy cech teksturowych ziaren kwarcu. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Abstrakty, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 67-          68.

Leszczyński, S. & Chodowska, M., 2008. Ichnological record of a T-R cycle in Santonian of North Sudetic Basin, Poland. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 67.

Leszczyński, S. & Miller, M., 2008. Ichnological features of Early Devonian marginal  to shallow marine deposits of northern Saudi Arabia. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 68.

Leszczyński, S. & Warchoł, M., 2008. Trace fossils from middle Paleozoic deep-marine siliciclastic turbidites of the Chauvay area, south-west Tien-Shan, Kyrgyzstan. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008. Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 68-69.

Leszczynski, S., Chodowska, M., 2009. Lithofacies and ichnological record of a T-R cycle in Santonian of North-Sudetic Basin, Poland. IAS 2009, 27th Meeting, Alghero–Italy, Book of Abstracts, p. 575.

Malata E., Hawryłko, S. and Leszczyński , S., 2009. Foraminifera as an indicator of the origin of fine-grained deposits in turbidite sequences – an example from the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). In: D. Peryt, and M.A. Kaminski (Eds.) Seventh Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009, Abstracts and excursion guide, Grzybowski Foundation Special Publication No. 15, Kraków, p. 45.

Caruso, C., D'Alessandro, A., Leszczynski, S., Sonnino, M., 2010. Facies of Stilo–Capo d'Orlando Formation (Miocene, Southren Italy) inferred from sedimentological and ichnological investigations: preliminary interpretations. GEOSED 2010, Torino 19-25 Settembre, Abstract Book, p. 16.

Leszczynski, S., Breuer, P. & Miller, M.A., 2010. Ichnology of the Early Devonian Jauf Formation in northern Saudi Arabia. AAPG GEO 2010 Middle East Geoscience Conference & ExhibitionInnovative Geoscience Solutions – Meeting Hydrocarbon Demand in Changing Times, Manama (Bahrain), March 7-10, 2010

Leszczynski, S., Breuer, P. and Miller, M., 2011. Ichnology of the Early Devonian Jauf Formation in northern Saudi Arabia. 9th Middle East Geosciences Conference, GEO 2010. GeoArabia, Abstract Part 1, 16: 183-184.

Minor, P. & Leszczyński, S., 2011 Rhodoliths in flysch deposits as a palaeoenvironmental indicator of Paleocene shores of the northern Tethys: a case study from the Polish Outer Carpathians. In: Bádenas B., Aurell, M. & Alonso-Zarza, A.M., (eds.), Abstracts of 28th IAS Regional Meeting of Sedimentology, 5-8.07.2011, Zaragoza, Spain, p. 171.

Minor, P., Leszczyński, S., Kołodziej, B. & Bassi, D., 2011. Coralline algae In the Paleogene flysch of the Polish Outer Carpathians: a review. In: I. I. Bucur, E. Săsăran (eds.), 10th International Symposium on Fossil Algae Cluj-Napoca, Romania, 12-18 September 2011, Abstracts, Presa Universitară Clujeană, p. 57-59.

Leszczyński, S., Hawryłko, S., Schnabel, W., Malata, E., 2012. Turbiditic shales versus hemipelagic shales In the Magura Beds of Glauconitic Facies (Upper Eocene-Lower Oligocene, Polish Outer Carpathians). GeoShale2012. Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments. 14-16 May 2012, Warsaw, Poland, Book of Abstracts Field Trip Guidebook. International Conference organized by Polish Geological Institute National Research Institute under the auspices of Geocenter Poland, p. 137.

Inne publikacje:

Ślączka, A., Leszczyński, S., 1986. VII Europejskie Spotkanie Sedymentologów. Sprawozdanie, wspólnie z A. Ślączką. Przegląd Geologiczny, 34: 729-730, 741.

.Ślączka, A., Leszczyński, S., 1987. VIII Regionalne Spotkanie Sedymentologów. Sprawozdanie, wspólnie z A. Ślączką. Przegląd Geologiczny, 35: 487-488.

Leszczyński, S., 1991. Biologia i tafonomia skamieniałości śladowych. Recenzja książki R.G. Bromleya pt. "Trace Fossils", Przegląd Geologiczny, 38: 492, Warszawa, 1991.

Leszczyński, S., Gasiński, A., 2001. Stanisław Dżułyński 1924-2001. Przegląd      Geologiczny, 49: 1039

więcej o