Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeśli chcesz mieć ciekawe studia i atrakcyjne wykształcenie – studiuj geologię na UJ  w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią Wydziału Geografii i Geologii i oferuje studia na kierunku GEOLOGIA

Studia na kierunku GEOLOGIA głównie prowadzone są przez kadrę naukową ING UJ oraz specjalistów z kraju i Europy.

Studia te są dwustopniowe, prowadzone systemem dziennym i obejmują:

3 letnie studia licencjackie I stopnia

2 letnie studia magisterskie II stopnia 

Specjalizacja:

geologiczno-poszukiwawcza (GP)

mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna (MPG)

stratygraficzno- mikropaleontologiczna (SM)

 

Oferujemy także możliwość podjęcia:

4 letnich studiów doktoranckich III stopnia

 

 

Naszym studentom zapewniamy:
atrakcyjny i zróżnicowany program nauczania
możliwość samodzielnego wyboru wielu kursów
zajęcia w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy
nauka obsługi profesjonalnych programów komputerowych używanych przez firmy geologiczne
 
Opis programu studiów I stopnia kierunku geologia
 

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, po zdaniu egzaminu licencjackiego. Rozliczenie studiów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS) i umożliwia odbycie części studiów w innych uczelniach wyższych w Polsce lub zagranicą. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymagane jest zdobycie co najmniej 180 pkt. ECTS. 

Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, program studiów I stopnia kierunku geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach.

Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania.

 

Opis programu studiów II stopnia kierunku geologia

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia te oferują: kursy do wyboru w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy, dostęp do nowoczesnej aparatury (samodzielna obsługa), możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, kursy terenowe w różnych rejonach Polski i za granicą, gruntowne przygotowanie do prowadzenia prac w zakresie kartowania geologicznego, geologicznej obsługi wierceń, petrologii, mikropaleontologii, stratygrafii, ichnologii, sedymentologii oraz analizy basenów sedymentacyjnych. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

 

Opis programu studiów doktoranckich III stopnia kierunku geologia

Instytut oferuje studia doktoranckie w zakresie geologii Karpat i Przedgórza, sedymentologii, analizy basenów sedymentacyjnych, analizy skamieniałości śladowych, mikropaleontologii, geochemii i mineralogii. W tym zakresie prowadzone są seminaria doktoranckie i wykłady (często zapraszani specjaliści spoza ING UJ). Absolwent studiów doktoranckich winien w terminie czterech lat przygotować pracę doktorską, wykazującą umiejętność rozwiązywania problemów badawczych, opanowanie warsztatu badań i przygotowanie do prowadzenia prac naukowych. (Zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów).