Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Zapisanie się do Biblioteki ING UJ nie jest skomplikowaną procedurą. Wystarczy stawić się w bibliotece osobiście mając przy sobie ważny dokument tożsamości, a studenci - legitymację studencką z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki.
 • Procedura zapisu polega na wypełnieniu krótkiego formularza. Dane osobowe użytkowników Biblioteki są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Każdy student zostanie w systemie USOS wpisany jako użytkownik Biblioteki w bieżącym roku akademickim.
 • Studenci, którzy byli już zapisani wcześniej do Biblioteki ING nie muszą ponownie się zapisywać, a jedynie odnowić zapis na dany rok akademicki.

Regulamin BIBLIOTEKI Instytutu Nauk Geologicznych UJ

§ 1
Zapis do Biblioteki

W celu uzyskania wpisu do Biblioteki (lub odnowienia zapisu na dany rok akademicki) należy zgłosić się do Wypożyczalni z ważnym dokumentem tożsamości. Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji studenckiej z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki.

Użytkownicy są zobowiązani odnawiać zapis do Biblioteki w każdym nowym roku akademickim.

Dane osobowe użytkowników Biblioteki są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2
Korzystanie z Czytelni

Korzystając ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Czytelni użytkownik zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości oraz dokonania wpisu w zeszycie odwiedzin.

Materiały biblioteczne, udostępniane użytkownikom do korzystania na miejscu w Czytelni, należy zwrócić w tym samym dniu.

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie są udostępniane doktorantom oraz studentom do wglądu na miejscu w Czytelni za pisemną zgodą promotora (formularz dostępny w Wypożyczalni).

Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie egzemplarzy ustala pracownik Biblioteki, w zależności od ich formatu oraz poczytności.

§ 3
Zasady wypożyczania

Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz przysługuje pracownikom, doktorantom oraz studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Wypożyczając na zewnątrz egzemplarze niedostępne w katalogu komputerowym użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia rewersu oraz złożenia na nim podpisu potwierdzającego, iż czytelnik bierze odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne.

Limity wypożyczeń są ustalone systemowo i przypisane do kategorii użytkowników.

Pracownicy naukowi Wydziału Geografii i Geologii UJ (WGiG UJ) mogą wypożyczać zbiory na zewnątrz bez ograniczeń limitu egzemplarzy na okres 6 miesięcy z możliwością prolongaty.

Doktoranci WGiG UJ mogą wypożyczać na zewnątrz książki w ilości do 10 egzemplarzy na okres nie dłuższy niż 90 dni (z możliwością prolongaty).

Studenci WGiG UJ mogą wypożyczać na zewnątrz książki w ilości do 8 egzemplarzy na okres 30 dni z możliwością dalszej prolongaty przed upływem terminu zwrotu.

§ 4
Zwrot wypożyczonych materiałów

Użytkownik ma obowiązek zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu lub dokonania prolongaty terminu ich zwrotu.

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zostanie przedłużony, o ile nie będzie na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników (pod tym warunkiem prolongaty można dokonywać wielokrotnie).

Studenci korzystający z Biblioteki są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych na zewnątrz materiałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września każdego roku akademickiego.

§ 5
Przekroczenie terminu zwrotu

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego pracownik Biblioteki może zastosować następujące sankcje: wysłanie indywidualnego upomnienia oraz czasowe (a w szczególnych przypadkach całkowite) zawieszenie w prawach korzystania z Biblioteki.

Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Przekroczenie wyznaczonego terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i niedokonanie prolongaty terminu ich zwrotu będzie skutkowało konsekwencjami zgodnymi z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych z dnia 11.01.2010 roku.

§ 6
W zamian za zagubiony egzemplarz

W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia takiego samego zbioru (tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a w przypadku kiedy nie jest to możliwe odkupienia innego wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę.

§ 7
Korzystanie z komputerów

Podczas korzystania ze sprzętu komputerowego użytkownicy Biblioteki nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych zawierających treści pornograficzne lub sprzeczne z prawem.

§ 8
Inne

Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny, do powielania materiałów bibliotecznych.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, narusza na terenie Biblioteki powszechnie obowiązujące przepisy prawne lub zachowujący się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, może zostać, decyzją Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 roku.

 • Książek nie trzeba zamawiać! Wystarczy sprawdzić dostępność książki w katalogu komputerowym 
 • Wszystkie książki dostępne na półkach można bezpośrednio wypożyczyć do domu lub skorzystać z nich na miejscu w Czytelni.
 • Z czasopism oraz zbiorów kartograficznych studenci mogą korzystać TYLKO w Czytelni (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej).
 • Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie są udostępniane studentom do wglądu na miejscu w Czytelni za pisemną zgodą promotora. Formularz dostępny w Wypożyczalni.
 • Studenci Wydziału Geografii i Geologii UJ mogą wypożyczać 8 książek na okres 30 dni (z możliwością prolongaty).
 • Studenci UJ – niebędący studentami WGiG – mogą w Bibliotece ING wypożyczać książki na zewnątrz według ustaleń zawartych w Regulaminie Biblioteki.
 • Do dnia 30 września każdego roku studenci UJ mają czas, aby zwrócić wszystkie wypożyczone książki.
 • Pracownicy WGiG mogą wypożyczać wszystkie typy zbiorów na okres 6 miesięcy (z możliwością prolongaty) bez ograniczeń limitu egzemplarzy.
 • Dla pracowników i studentów innych wyższych uczelni oraz osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim istnieje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki ING w Czytelni za okazaniem stosownych dokumentów.

​​NUMER KARTY CZYTELNIKA - numer elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) z ważnym hologramem
HASŁO - ustalone indywidualnie przez czytelnika

 • Na czym polega rezerwacja online?

Z chwilą zwrotu książki zainteresowany nią czytelnik zostanie poinformowany drogą mailową o możliwości jej odbioru w Bibliotece ING UJ.

 • Egzemplarza, który w katalogu komputerowym ma status:

​Dostępny w BIBLIOTECE NSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH –
NIE należy zamawiać online! Taką książkę można wypożyczyć bezpośrednio z Biblioteki ING UJ.

 • Opłaty za przetrzymanie książek nie są naliczane, ale prosimy czytelników o terminowe zwroty oraz regularne prolongaty.
 • Wypożyczone książki można zwrócić odsyłając je pocztą (na własny koszt). Adres wysyłki: Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych UJ, ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków. Książki najlepiej wysyłać przesyłką poleconą, aby mieć gwarancję ich dostarczenia.

 • Obiegówki nie trzeba podbijać osobiście. Wystarczy wysłać wiadomość email na adres biblioteka.ing@uj.edu.pl w treści podając swoje dane oraz numer elektronicznej legitymacji studenckiej (numer pod kodem kreskowym na odwrocie legitymacji studenckiej).
 • Konto biblioteczne należy zamknąć do 30 września każdego roku akademickiego.
 • Konto biblioteczne można zamknąć elektronicznie - wysyłając email biblioteka.ing@uj.edu.pl z prośbą o zamkniecie konta lub telefonicznie (tel. +48 12 664 44 09) - jeśli na koncie nie ma żadnych zaległości.

 • Istnieje możliwość bezpłatnego zamawiania skanów wybranych fragmentów publikacji dostępnych w Bibliotece. Usługi realizujemy zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi.
 • Zamówienia na skany prosimy składać mailowo na adres biblioteka.ing@uj.edu.pl

 • Użytkownicy, którzy będą chcieli korzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni, zostaną poproszeni o okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości.
 • Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie są udostępniane studentom do wglądu na miejscu w Czytelni za pisemną zgodą promotora (formularz dostępny w Wypożyczalni).
 • Materiały biblioteczne z których użytkownicy korzystają na miejscu w Czytelni należy zwrócić w tym samym dniu.

Biblioteka Jagiellońska - ZASOBY CYFROWE

 • Umożliwia użytkownikom dostęp do baz danych, pełnych tekstów publikacji z czasopism oraz tytułów książek obcojęzycznych.
 • https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe wymagane zalogowanie się poprzez dane używane do autoryzacji poczty UJ.

Bazy Biblioteki Jagiellońskiej

 • Oferujemy dostęp do baz danych z dziedziny Nauk o Ziemi zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/wyszukiwarka-eds
 • Wśród dostępnych baz danych studentów kierunku Geologia z pewnością zainteresują:
 • Science Direct [Elsevier]
 • Scopus [Elsevier]
 • Springer Link

Bazy Biblioteki PIG

 • Zachęcamy do korzystania z dostępu online do Bibliografii Geologicznej Polski poprzez bazy Biblioteki Państwowego Instytutu Geologicznego https://www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/bazy.html
 • Bibliografia Geologiczna Polski w wersji papierowej ukazuje się od 1914 roku. Od roku 2006 tylko w wersji online https://katalog.pgi.gov.pl/F/?func=find-b-0&local_base=pgi03 Baza w przystępny sposób pozwala użytkownikom dotrzeć do różnorodnych publikacji naukowych (często także pełnych tekstów). Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę zagadnienie z zakresu geologii, tytuł czasopisma lub autora.