Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: emeryt. profesor zwyczajny

Pokój: 2.39
Telefon: 12 664 4382
E-mail: elzbieta.moryc@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykształcenie:

1955 – mgr geologii – Wydział Geologii Poszukiwawczej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Zakład Geologii Fizycznej (=Zakład Geologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, administracyjnie należący w latach 1951-1957 do AGH)
1962 – doktor nauk przyrodniczych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1971 – doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie paleozoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1980 – profesor nadzwyczajny
1991 – profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska:

1954/1955 – młodszy asystent (IV i V-ty rok studiów) w Zakładzie Geologii Fizycznej, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH
1955–1957 – asystent, Zakład Geologii Fizycznej AGH
1957–1958 – asystent, Katedra Geologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
1958–1964 – starszy asystent, Katedra Geologii, Wydz. BiNoZ UJ
1964–1974 – adiunkt, Katedra Geologii, Wydz. BiNoZ UJ
1974–1980 – docent, Instytut Nauk Geologicznych (ING), wydz. BiNoZ UJ
1980 – profesor nadzwyczajny, ING UJ
1991 – profesor zwyczajny, ING UJ
2002–2003 – stanowisko profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu, ING UJ

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Jagiellońskim:

1975–2003 – członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ     (przewodnicząca Rady w latach 1995-1996)
1975–1998 – członek Rady Pedagogicznej ING UJ
1980–1982 – członek Kollegium Dyrektorskiego ING UJ
1983 – członek Komitetu Organizacyjnego obchodów „200-lecia nauczania mineralogii i geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim”
1981–1985 – zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Nauk Geologicznych UJ
1986–1989 – członek Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jagiellońskim
1992 – członek Komisji Nagrody „Primus inter Pares”
1990 – 1993 – prodziekan ds. studenckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1990 –1995 – przedstawiciel ds. Studium Doktoranckiego prowadzonego przez PAN i UJ
1991–1999 – członek Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej

1993–2003 – członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
1993–2000 – zastępca członka Stałej Senackiej Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej
1993–2003 – członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
1994–2002 – kierownik Zakładu Paleozoologii Instytutu Nauk Geologicznych UJ
1995–1996 – przewodncąca Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ
1996–1999 – członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
2000 – członek Komitetu organizacyjnego Konferencji Jubileuszowej: „25-lecia reaktywowania studiów geologicznych na UJ”

Członkostwo w organizacjach, towarzystwach i radach naukowych:

- członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1955 r.), przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTG: 1983-1989
- członek  Komisji Nagrody Naukowej PTG, im. Ludwika Zejsznera; od 1995-2015
 udział w organizacji 46 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu (prowadzenie wycieczk triasowe, 1974), udział w organizacji 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Przemyślu (prowadzenie wycieczki, 1988)
- członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (od ok. 1960)
- członek The International Association for the Study of Fossil Cnidaria and Porifera; od 1971 (członek Zarządu: 1993-1999); członek Kmitetu Organizacyjnego III-go sympozjum, 1979.
- członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie (od 1973)
- członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie (od 1978-2004)
- członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Warszawa (1981-1983)
- zastępca członka Stałej Senackiej Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej (powołanie: październik, 1993 r.)
- członek European Palaeontological Association (korespondent czasopisma „Europal" (1993-1995)
- członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) od 1996 r.
- członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej dla Nauczycieli (przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie, spec. Geologia), 1989-1993)
- członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) od 2017 r.

Nagrody:

Nagroda indywidualna. Min. Szkol. Wyższego - 1964 (za pracę doktorską)
Nagrody Rektora - 1964, 1975, 1977, 1985, 1989, 1990, 1993, 1994, 2004 (zespołowa)

Odznaczenia:

Złoty krzyż Zasługi – 1975 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1981 r.
Medal Edukacji Narodowej – 1986 r.
Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -1989 r.
Odnowienie Doktoratu (po 50 latach pracy) w ramach posiedzenia Senatu UJ,  2013 r.

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą:

- Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
- Współpraca z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Muséum d’Histoire Naturelle w Paryżu (m.in. 2 Stypendia Rządu Francuskiego- 6 miesięcy: 1962/1963, 1972/1973), Genewie, Bazylei, z Uniwersytetem w Paryżu, Marsylii i Atenach, oraz z kilkoma instytutami geologicznymi i paleontologicznymi w Hiszpanii (Barcelona), Czechach (Praga) i Słowacji (Bratysława).

Działalność w ramach grantów KBN:

1989-1994 – „Koralowce z utworów urgońskich Prowansji (południowa Francja)”
1995-1997 – „Zmiany charakteru i składu taksonomicznego zespołów Scleractinia na przełomie wczesnej i późnej kredy (na podstawie fauny Scleractinia z Parnassos w Grecji)”

Udział (referety, abstrakty, postery) w międzynarodowych spotkaniach naukowych w ramach: "International Symposium on Fossil corals and Sponges":  

1971–Nowosybirsk (1 Sympozjum, ówczesy ZSSR)
1975–Paryż (Francja)
1979–Warszawa (Polska)
1991–Münster (Niemcy)
1999–Sendai (Japonia), bez osobistego udziału
2003– Graz (Austria)
2005–Madryt (Hiszpania)
2009–St. Petersburg (Rosja)
2011–Liège (Belgia)

Działalność dydaktyczna (1954-2004 r.)

 • Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady, kursy i ćwiczenia terenowe) dla studentów kierunków geologii, biologii, geografii, archeologii UJ, studentów geologii i geofizyki AGH, uczestników Studium Doktoranckiego ING-PAN oraz uczestników Podyplomowego Studium Kartografii Geologicznej (UJ).
 • Promotor pięciu przewodów doktorskich
 • Opiekun 15-tu prac oraz recenzent kilkudziesięciu prac magisterskich.
 • 1976 – udział w reaktywowaniu i przygotowywaniu programów studiów geologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
 • 1976-2002 – udział w 13-tu egzaminach wstępnych na kierunek geologia (przewodnicząca, z-ca przewodniczącego i egzaminator).
 •  

  lp

  Rodzaj zajęć

  Miejsce i czas

  Kierunki studiów

  1

  Seminarium z geologii

  Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczy AGH

  1955-1956

  IV r. geologii (studiu B)

  2

  Ćwiczenia z geologii strukturalnej

  Wydz. Geol.Poszuk. AGH

  1954-1957

  III r. geofizyki

  3

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Geol.-Poszuk. AGH

  1955-1957

  II r. geofizyki 

  4

  Ćwiczenia z geologii ogólnej

  Wydz. Górniczy AGH

  1955-1957

  II r. górnictwa

  5

  Ćwiczenia terenowe i kurs kartografii geologicznej

  Wydz. Geol.-Poszuk. AGH

  1954-1957

  II r. geofizyki

  6

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy UJ

  (późniejszy Wydz. Biologiii Nauk o Ziemi UJ);

  1955-1964

  I r. biologii

  7

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej  

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1955-1973 

  I r. geografii

  8

  Ćwiczenia terenowe z geologii

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1956-1973  

  I r. geografii

  9

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1970-1980

  I r. geografii

  10

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna (z podstawami paleontologii)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1970-2001

  IV r. biologii

  11

  Wykłady: Metodyka badań i mikrofacje skał węglanowych 

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1973

  Podyplomowe Studium Kartografii  Geologicznej

  12

  Wykłady: Mikrofacje skał węglanowych

  Studium Doktoranckie PAN i UJ

  dla uczestników Studium Dokt.

  13

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1973-1978

  I r. geografii

  14

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1974-1979

  I i II r. geografii

  (studium zaoczne)

  15

  Ćwiczenia z podstaw paleontologii 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ;

  1975-1977   

  I r. geologii

  16

  Wykłady: Geologia historyczna

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1976-1978   

  II r. geologii (sekcja geochemii i mineralogii)

  17

  Wykłady: Geologia historyczna

   

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977/78  

  II r. geologii (sekcja geol.-poszukiwawcza)

  18

  Ćwiczenia terenowe (Sudety)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977

  II r. geologii

  19

  Ćwiczenia terenowe (Góry       Świętokrzyskie)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977, 1990  

  II r. geologii

  20

  Proseminarium ze współczesnych problemów nauk geologicznych (proseminarium z nauk geologicznych)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1975-1990  
   

  I r. geologii

  21

  Wykłady: Podstawy paleontologii 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ

  1980-1985, 1990-2003

  I r. geologii

  22

   

  Wykłady: Podstawy geologii

  Wydz. Filozoficzno-    Historyczny UJ;

  1978-1985

  I r. archeologii

  23

  Pracownia specjalistyczna (paleontologiczna)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1986-1995   

  III-V r. geologii

  24

  Wykłady monograficzne: Mikrofacje skał węglanowych   

  Wydz. Biologii i NaukZiemi UJ;

  1979-1983  

  IV i V r. geologii

  25

  Wykłady: Paleozoologia

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1986-1990

  II i III. R. geologii GSP, od 1987 r. dla III r. (zmiana programu studiów)

  26

  Seminarium magisterskie

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ; 

  1979-2004

  IV i V r. geologii

  27

  Opieka nad pracami magisterskimi 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ;

  1979-2001 (promotorstwo: 15)

  IV i V r. geologii

1. Kopalne koralowce Scleractinia (obecnie Scleractinia i Hexanthiniaria) i Octocorallia  

(Studia w zakresie budowy i mikrostruktury szkieletu, taksonomii, ewolucji oraz aspektów stratygraficznych, paleoekologicznych i paleogeograficznych.

2. Mikrofacje skał węglanowych (+ Calpionellidae)  

(Analizy mikroskopowe wykonane w aspekcie biostratygraficznym i paleoekologicznym).

Ad 1: Prace (samodzielne i współautorskie) dotyczą koralowców:

- triasowych regionu śląsko-krakowskiego,

- jurajskich z wapieni przedgórza Karpat uzyskanych z rdzeni wiertniczych, z wapieni ze słowackiej części Pienińskiego Skałkowego, z wapieni egzotykowych Karpat Zewnętrznych  i z egzotyków skał trzeciorzędowych z Djurdjura w Algerii,

- kredowych  Karpat polskich i rumuńskich, Alp francuskich i szwajcarskich, Prowansji (Francja), Parnasu (Grecja) i poł.-wsch. Hiszpanii,

 - trzeciorzędowych z utworów solnych Wieliczki i Bochni oraz z utworów z Wyspy Króla Jerzego (Płd.Szetlandy, Antarktyka Zachodnia).

-Badania koralowców kopalnych prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik elektronowo-mikroskopowych, z zastosowaniem współczesnych koncepcji taksonomicznych, oprócz danych podstawowych i szczegółowych, dały m.in. podstawę do przedstawienia wniosków syntetycznych i rekonstrukcji filogenetycznych Scleractinia (Roniewicz & Morycowa, 1989, 1993), umożliwiły też weryfikację wielu poprzednio dokonanych opracowań i oznaczeń typowych taksonów (głównie znajdujących się w zbiorach muzealnych w Paryżu, Bazylei, Genewie).

Ad 2: Analizy mikrofacjalne utworów węglanowych  z egzotyków występujących w osadach fliszowych Karpat, z rdzeni wiertniczych przedgórza i podłoża Karpat ((jura górna – kreda dolna), utworów węglanowych regionu śląsko-krakowskiego (trias środkowy) oraz eratyków wapiennych (kambr) z archeocjatami z moreny na Wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie). Analizy mikroskopowe wykonane w aspekcie biostratygraficznym i paleoekologicznym dostarczyły wielu nowych danych dotyczących wieku badanych utworów i ich środowisk sedymentacyjnych. Mikrofacjalne badania jurajskich skał węglanowych przedgórza Karpat, miały znaczenie również dla szczegółowego rozpoznania facji i własności zbiornikowych tych utworów.

Dorobek naukowy prof. E. Morycowej obejmuje: ok. 110 publikacji, w tym ok. 70 oryginalnych, samodzielnych i współautorskich  (m. in. kilka opracowań monograficznych) wydanych w czasopismach  krajowych i zagranicznych (w tym także z listy filadelfijskiej) oraz artykułów w pracach zbiorowych m.in. w  "Atlasach skamieniałości przewodnich i charakterystycznych” (Trias; Jura; Kreda). Ponadto jest autorką lub współautorką ok. 40 różnych publikacji (życiorysy, opinie, abstrakty ze zjazdów i sympozjów krajowych i zagranicznych) oraz kilku niepublikowanych, archiwalnych  prac naukowo-badawczych, m.in. dla Górnictwa Naftowego i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ekspertyz paleontologicznych dla różnych instytucji w kraju i zagranicą. Jest również współautorką haseł paleontologicznych w Encyklopedii Biologicznej (w 12-tu tomach: 5 arkuszy), dwóch słowników terminologicznych dotyczących Scleractinia oraz tabeli stratygraficznej.

KILKA WYBRANYCH PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH:

MORYCOWA, E., 1964. Hexacoralla des couches de Grodziszcze (Néocomien Carpathes). Acta Palaeontologica Polonica, 9 (1): 3-114,  tabl. 1-2, fig. 1-18, pl. 1-33, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1971. Hexacorallia et Octocorallia du Crétacé inférieur de Rarau (Carpathes orientales roumaines). Acta Palaeontologica Polonica, 16 ( 1-2): 3-149, 10 tabs, 42 figs, 40.pls, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1988. Middle Triassic Scleractinia from the Cracow-Silesia region, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 33, 2: 91-121, fig. 1-11, tabl. 1-5, pl. 1-10, Warszawa.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 164: 233-240,  fig. 1-2, Frankfurt am Main.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Microstructural disparity between recent fungiine and Mesozoic microsolenine scleractinians. Acta Palaeontologica Polonica, 40: 361-385, tab. 1-3, fig. 1-6.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 1998. Les scléractinaires du Barrémien-Aptien inférieur de Provence (SE de la France). Géobios, 31: 725-766, fig. 1-21, tabl.1-5.

PRACE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH, ARTYKUŁY):

MORYCOWA, E., 1959. A coral fauna from the Polish Western Carpathians. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Sér. sc. chim., géol. et géogr., 7 (7): 505-508, fig. 1, tabl .1, Kraków.

MORYCOWA, E., 1964. Polypiers de la klippe de Kruhel Wielki près de Przemyśl (Tithonique supérieur, Carpathes polonaises). Rocznik Polskiego Towarzystw Geologicznego, 34, 4:  489-508, pl.. 21-23, fig. 1.

MORYCOWA, E., 1964. Hexacoralla des couches de Grodziszcze (Néocomien Carpathes). Acta Palaeontologica Polonica, 9 (1): 3-114,  tabl. 1-2, fig. 1-18, pl. 1-33, Warszawa.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1966. Przyczynek do znajomości facji i skamieniałości wapienia tytańskiego z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36  (3): 295-301, tabl. 24-25, Kraków.

MORYCOWA, E., LEFELD, J., 1966. Les Madréporaires des calcaires urgoniens de la série haut-tatrique dans la Tatra Polonaise (Koralowce z wapieni urgońskich serii wierchowej Tatr polskich). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36, 4: 519-542, tabl. 1, fig. 1-5, pl. 32-34.

MORYCOWA, E., 1968. Sur les calcaires exotique à Madréporaires dans les Lac Rożnów (Carpathes polonaises de Flysch). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38 (1): 19-32, 4 figs, tabl. 7-10.

MORYCOWA, E., 1971. Hexacorallia et Octocorallia du Crétacé inférieur de Rarau (Carpathes orientales roumaines). Acta Palaeontologica Polonica, 16 ( 1-2): 3-149, 10 tabs, 42 figs, 40.pls, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1974. Hexacorallia d'un bloc exotique de calcaire à Woźniki près de Wadowice (Carpathes polonaises occidentales). Acta Geologica Polonica, 24, 3: 457-484, fig. 1-9, tabl. 1, 2, pl. 1-12.

MORYCOWA, E., 1974.  Koralowce z warstw karchowickich z Kamienia Śląskiego koło Opola. Przewodnik XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Opole, 12-14 września 1974, Wydawnictwa  Geologiczne, Warszawa, p.163-165, fig. 2.

MORYCOWA, E., 1975. Coral-bearing sediments in the Polish Carpathians. Drevnye Cnidaria, II : 220-226, fig, 1, 2, pl. 1-4. Academy of Sciences of the USSR, Siberian branch, 202. Izd. Nauka, Novosibirsk.

MORYCOWA, E., 1976. Ksiazkiewiczia - nouveau genre de Hexacorallia du Crétacé inférieur des Carpathes Polonaises Externes. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46, 1-2: 77-88, fig. 1-4, pl. 1-6.

MORYCOWA, E. & MORYC, W., 1976. Rozwój utworów jurajskich na przedgórzu Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej-Szczucina. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46: 231-288, fig. 1-8, pl. 1-20.

MORYCOWA, E., 1977. L'ultra-microstructure du squelette des Helioporidae fossils (Octocorallia). In: Second International Symposium on Corals and Coral Reefs 1975. Mémoires du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 89: 12-25, fig. 1, tabl. l, pl. 1-5, Paris.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1979. Gromada Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: Malinowska, L. (ed.), Budowa Geologiczna Polski, tom III. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Mezozoik, trias, 2a: 31-36, tab. 4, tabl. 3-5.

MORYCOWA, E., 1980. Preservation of skeletal microstructure in fossil Scleractinia. Acta Palaeontologica Polonica, 25, no. 3-4: 321-326, fig. 1, 2, tab.. 1, pl. 9-12.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1980. Typ Coelenterata. In: Malinowska, L.(ed.), Budowa Geologiczna Polski, Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Mezozoik, jura, 2b: 353-370, tab. 20, tabl. 98-105.

MORYCOWA, E. 1981. Koralowce w utworach środkowego triasu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. W: Materiałach V Konferencji Paleontologów. Fauna i flora triasu obrzeżenia Gór Świetokrzyskich i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kielce - Sosnowiec, p. 24-30, fig. 1, tab. 1, tabl. 98-105.

MORYCOWA, E., RUBINOWSKI, Z. & TOKARSKI, A. K., 1982. Archaeocyathids from a moraine at Three Sisters Point, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica, 74: 73-80, fig. 1-3, pl. 1-7.

MORYCOWA, E., 1984. Gromada Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Budowa Geologiczna Polski, Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Mezozoik,kreda, 2c: 76-89, tabl. 6, pl. 18-29.

MORYCOWA E., 1985. Upper Jurassic Hexacorallia in the foreland of the Polish Carpathians. Proceeding Reports, XIII th Congress, Carpatho-Balkan Geological Association, Poland – Cracow. September 5-10, 1985, Part I: 52-56, fig. 1-2. Geol. Inst.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1985. Fossil Flabellum (Scleractinia) of Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica, 30 (1-2): 99-106 ,fig. 1-4, pl. 15-16.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1986. Class Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Geology of Poland, 3, Atlas of guide and characteristic fossils, Mesozoic, Triassic, 2a. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 36-38. pl. 4-6, tab. 5.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1987. Scleractinian corals from the Middle Miocene salt deposits in Carpathian Foredeep, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 32 (1-2): 105-119, fig, 1-6,  pl. 41-48.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1987. Development and variability of Tertiary Flabellum rariseptatum (Scleractinia, King George Island, West Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica, No. 49: 83-103, fig. 1-10, pl. 19-24.

MORYCOWA, E., 1988. Middle Triassic Scleractinia from the Cracow-Silesia region, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 33, 2: 91-121, fig. 1-11, tabl. 1-5, pl. 1-10, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1988. Wycieczka D. „Skałki” Kruhela Wielkiego. W: KOTLARCZYK, J. (red.). Przewodnik LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Karpaty Przemyskie, 16-18. 09. 1988, p: 259- 266, fig. D.1-G.2, tab. D.1, Wydawnictwo AGH.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1988. Typ Coelenterata. In: Malinowska, L.(ed.), Geology of Poland. Atlas of guide and characteristic fossils, part 2b, Mesozoic, Jurassic. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 255-267, pl. 98-105, tab. 5.

KOTAŃSKI, Z., MORYCOWA, E., PEYBERNES, B. & DURAND-DELGA, M., 1988. Indices de l’existence d’une plate-forme carbonatée ŕ Madréporaires, Algues et grands Foraminifčres benthiques du Malm, sur les zonez internes au Nord de la Dorsale calcaires du Djurdjura (Algérie). Comptes rendus de l'Académie des Sciences Paris, 307, Ser. II: 1809-1818, fig. 1, pl. 1, 2.

MORYCOWA, E., 1989. Class Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Geology of Poland, 3, Atlas of guide and characteristic fossils, part 2c, Mesozoic, Cretaceous., p. 58-67, pl. 18-30, tab. 6. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1989. Triassic Scleractinia and the Triassic/Liassic boundry. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 8: 347-354, 2 tabls. Brisbane.

MORYCOWA, E., 1990: Middle Triassic coral-bearing sediments in the Cracow-Silesian region. IAS International Workshop - Field Seminar the Muschelkalk - Sedimentary environments, facies and diagenesis (9-12 May, 1900). - Excursion Guidebook & Abstracts: 20-23,  tab. 1-2, fig. 20-24, Cracow-Opole.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1990. Revision of the genus Cladophyllia and description of Apocladophyllia gen. n. (Cladophyllidae fam. n., Scleractinia). Acta Palaeontologica Polonica, 35: 165-190, fig. 1-8, tabl. 1-3, pl. 15-22.

MORYCOWA, E. & DECROUEZ, D., 1993. Description de quelques coraux des calcaires urgoniens de la chaine du Bargy (domaine delphino-helvetique, massif des Bornes, France). Revue de Paléobiologie, 12: 203-215, fig. 1-3, tab. 1, pl. 1-2, Genève.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 164: 233-240,  fig. 1-2, Frankfurt am Main.

.MASSE, J.-P. & MORYCOWA, E., 1994. Les Scléractiniaires hydnophoroides du Crétacé inférieur (Barrémien-Aptian inférieur) de Provence (S.E. de la France). Systématique, stratigraphie et paléobiogéographie. Géobios, 27 (4): 433-448, fig. 1-6, tab. 1, pl. 1-3, Lyon

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Microstructural disparity between recent fungiine and Mesozoic microsolenine scleractinians. Acta Palaeontologica Polonica, 40: 361-385, tab. 1-3, fig. 1-6.

MORYCOWA, E., DCROUEZ, D. & SCHENK, K., 1995. Présence de Latusastraea exiguis (Scléractiniaire) dans le Schrattenkalk du Rawil (Helvétique, Suisse) et quelques sur les espèces crétacés du genere Latusastraea d'Orbigny, 1849. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 64: 15-22, fig. 1-3, tab. 1-2.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1996. Mikrostrukturalne świadectwo zmian w historii rozwoju korali sześciopromiennych. Geologos,  Poznań: 5-17, fig. 1-2..

DECROUEZ, D. & MORYCOWA, E., 1996. Presence Protopeneroplis ultragranulata (Foraminifere) dans les Calcaires de Cieszyn (Nappe Silesianne, Carpathes Polonaises Externes).  Archives des Sciences, Genève, 49: 267-271, fig. 1.

MORYCOWA, E., 1997. On a new rhipidogyrin genus, Diplocoeniella (Scleractinia, Lower Cretaceous). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67 (2-3): 297-305, fig. 1-6, tabl. 1, pl.

MORYCOWA, E., 1997. Some remarks on Eugyra de Fromentel, 1857 (Scleractinia, Cretaceous). Boletin Real Sociedas Espanolade Historia Natural. (Sec. Geol.), 91: 287-295, fig. 1, 2, pl. 1-3.

MORYCOWA, E. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 1997. Cretaceous scleractinian corals from the Parnassos area (Central Greece) (Preliminary note). Bulletin of the Geological Society of Greece, 30 (2) (for 1994): 249-273, fig. 1-10, tab. 1-2, pl. 1-7.

DECROUEZ, D. & MORYCOWA, E., 1997. Microfossils from the Tithonian exotic limestone in Woźniki (External Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 197-201, fig. 1-3.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 1998. Les scléractinaires du Barrémien-Aptien inférieur de Provence (SE de la France). Géobios, 31: 725-766, fig. 1-21, tabl.1-5.

HAGDORN, H., SZULC, J., BODZIOCH, A. & MORYCOWA, E., 1999. Riffe aus dem Muschelkalk. In; HAUSCHKE, N. & WILDE, V. (Eds.). Trias. Eine ganz andere Welt. Mitteleuropa im frühen Erdmit-telalter; 309-320, Abb. 1-14.. München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).

MORYCOWA, E., MASSE, J.P., ARIAS, C. & VILAS, L., 2001. Montlivaltia multiformis Toula (Scleractinia) from the Aptian of the Prebetic Domain (SE Spain). Revista Espańola de Paleontología, 16: 131-144, fig. 1-13.

MORYCOWA, E. & KOŁODZIEJ, B., 2001. Skeletal microstructure of the Aulastraeoporidae (Scleractinia, Cretaceous). Bull. Tohoku Univ. Museum, 1: 187-192, fig. 1-4.

MORYCOWA, E. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 2002. Albian corals from the Subpelagonian Zone of Central Greece (Agrostylia, Parnassos Region). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 1-65, fig. 1-37.

MORYCOWA, E., 2004. Uwagi na temat pochodzenia i rozwoju koralowców sześciopromiennych oraz ich występowania na obszarze Polski. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 2004 (za rok 2002), tom 66: 70-75,  rys.1-2, Kraków.

MIŠIK. M. & MORYCOWA, E., 2004. Upper Jurassic and Lower Cretaceous scleractinian corals from the exotic pebbles – Pieniny Klipen Belt, Slovakian West Carpathians. Slovak Geological Magazine, 10, 4: 313-321, tab. 1-2, fig. 1-5.

MORYCOWA, E. & MIŠIK. M., 2005. Upper Jurassic shallow-water scleractinian corals from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, 56, 5: 415-432, fig. 1-8, tab. 1.

MORYCOWA, E. & DECROUEZ, D., 2006. Early Aptian scleractinian corals from the Upper Schrattenkalk of Hergiswil (Lucerne region, Helvetic Zone of central Switzerland). Revue de Paléontologie, Genève, 25, 2: 791-838, fig. 1-5, table 1, pl. 1-14.

MORYCOWA E. & SZULC, J., 2006. New family Eckastraeidae, Scleractinia (Middle Triassic, Peri-Tethys, Central Europe). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontology, Monatshefte. 2006/12: 721-733, fig. 1-6.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC. J., 2006. Calicular variation in Eckastraea prisca (Scleractinia) from the Middle Triassic (Anisian) of the Silesian region (SW Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Paläontologie Monatshafte, 12: 705-720, fig. 1-5, tab. 1. Stuttgart.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MATYSIK, M., MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Stop I.2 - Tarnów Opolski. In: Szulc, J. & Becker, A. (eds), Pan European Correlation of the Epicontinental Triassic, 4th Metting. International Workshop of the Triassic of Southern Poland, 03-08.09.2007. Fieldtrip Guide. Polish Geological Society, Kraków, pp. 46-52.

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Remarks on Middle Triassic (Anisian) scleractinian corals from the Cracow-Silesian region, Poland ( Northern Peri-Tethyan realm). In: Hubmann B. & Piller W.E. (eds). Fossil Corals and Sponges. Osterreihische Akademie der Wissenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftliche Kommissionen, 17: 421-433, fig. 1, pl. 1.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 2007. Actinaraeopsis ventosiana, a new scleractinian species from the Lower Cretaceous of Provence (SE France). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 7: 141-145, tab. 1, fig. 1-3.

MORYCOWA, E., 2008. Koralowce Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego polskich Karpat Zewnętrznych. Geologia 2008, tom 34, zeszyt 3/1, str.129-137. In: M. Krobicki (ed.): Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, AGH, Kraków.

MASSE, J. P., MORYCOWA, E. & FENERCI-MASSE, M., 2009.Valanginian-Hauterivianscleractinian coral communities from the Marseille region (SE France). Cretaceous Research, 30: 178-192, 12 figs.

MORYCOWA, E. & MASSE, J.-P., 2009. Lower Cretaceous Microsolenina (Scleractinia) from Provence (southern France). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 2: 97-140, fig. 1-24, tab. 1-5,

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2010. Environmental controls on growth of early scleractinian patch reefs (Middle Triassic, Silesia, Poland). Palaeoworld, vol. 19, 3-4: 382-388, fig. 1-4.

MORYCOWA, E. & MORYC, W., 2011. Górnojurajsko - ?dolnokredowy kompleks węglanowy w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej-Szczucina (przedgórze Karpat). Biuletyn P.I.G., Warszawa, 447: 25-48, fig, 1-3,  tab. 1-4

MORYCOWA, E., 2012. Corals from the Tithonian carbonate complex in the Dąbrowa Tarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 82: 1-38,  tab. 1-5, fig. 1-23.

MORYCOWA, E. & OLSZEWSKA, B., 1913. Foraminiferal assemblage in the coral-bearing limestones in the Vršatec area (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica .64, 1: 199-203, tab. 1, fig. 1-4.

MORYCOWA, E., 2013. Cretaceous scleractinian coral Preverastraeopsis gen. n. from Central Greece. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v. 119/2: 63-69,  tab.  fig. 1-2.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2016. Microstructural evidence if the stylophyllid affinity of the genus Cyathophora (Scleractinia, Mesozoic). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 86, 1: 1-16, tab. 1-2, fig. 1-5.      

KOŁODZIEJ, B, SALAMON, K., MORYCOWA, E., SZULC, J., ŁABAJ, M., 2018. Platy corals from the Middle Triassic of Upper Silesia, Poland: implications for photosymbiosis in the first scleractinians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 490: p. 533-545, 1-10.

MORYCOWA, E., 2018. Supplemental data on Traissic (Anisian) corals from Upper Silesia (Poland).  Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol.37-55   

WYBRANE, NIEPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (archiwalne):

MORYCOWA, E. 1971. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych jury górnej ze szczególnym uwzględnieniem astartui kimerydu jako detrytycznych zbiorników skał Przedgórza w rej. Dąbrowy Tarnowskiej. Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki Krakowie. Archiwum, str. 1-73.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1974. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z wierceń w rejonie Tarnowa (Tarnów 19, Pleśna 1, Pleśna 2, Łowczów 1); 59 stron, 58 tablic. Archiwum "Geonafta", Warszawa, Kraków.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1975. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z wierceń na obszarze Karpat i ich przedgórza (rej. na południe od Bochni-Tarnowa); 50 stron, 16 tablic. Archiwum "Geonafta"

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1975. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z otworów wiertniczych: Puszcza 1, Grobla 1, Niepołomice 3 (na wschód Krakowa); 15 stron, 6 tablic. Archiwum "Geonafta"

MORYCOWA, E. 1976. Opracowanie facji koralowcowej jury górnej przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej - Szczucina; 15 stron 6 tablic. Archiwum "Geonafta

ENCYKLOPEDIA,  SŁOWNIKI, TABELA STRATYGRAFICZNA  i in:

MORYCOWA, E., 1998-2000, In: Encyklopedia biologiczna ( Opracowanie naukowe: Cz. Jura i H, Krzanowska), tom: I–XII (5 arkuszy), OPRES, Kraków.

Tom I: 48, 67, 87, 88;, 114-117, 178, 181, 181-183, 208, 291-292, 292, 350, 357, 358, 360, 361, 358, 376, 384;

Tom II: 22, 92, 121, 142, 179-180, 295-296, 377, 381, 385;

Tom III: 21, 179, 189, 320-321, 236, 341, 382-384, 401, 402;

Tom IV: 25, 52, 77, 103-105, 239-240, 241, 353;

Tom V: 18, 28, 54-55, 84, 73, 151-153, 298-299 (wspólne), 302-303, 313, 321, 322-327, 396;

Tom VI: 98, 208-210 (wspólne), 216, 263-266, 343-345, 356, 371, 373;

Tom VII: 58-59, 238, 370-371, 376-377;

Tom VIII: 13-14, 14-15, 19-20, 49, 50, 50-51, 51-55, 66, 68, 91-92, 108, 170-171, 199-200 (wspólne), 263, 383-387, 401-402, 446.

Tom IX: 52, 54-55 (wspólne), 88-89, 317, 352;

Tom X: 12-17, 31-32, 49, 99, 158, 169, 262, 271-274.

Tom XI: 83, 90-92, 187, 234-235, 314, 328.

Tom XII: 138, 147-148.

+odsyłacze we wszystkich tomach.

MORYCOWA, E., 1971. In: Dictionaire des termes equivalentes pour les Madréporaires post-paleozoiques en francais, allemand, anglais, bulgare, espagnol, polonais, russe (ed. V. Zlatarski). Academie de Ciencias de Cuba. Instituto de Oceanologia, 25.pp.

MORYCOWA, E. 1973. In: Glossary of equivalent terms for Scleractinian (Madreporaria) studies in English, German, Franch, Italian, Spanish, Polish, Russian, Bulgarian. (ed. V.N. Zlatarski). Fossil Cnidaria. International Newsletter, vol. 1973, No. 2: 34-55, Paris.

WIECZOREK, J., UNRUG. Z. & MORYCOWA, E., 1979. Korelacja wybranych podziałów stratygraficznych (Tabela stratygraficzna). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

MORYCOWA, E, UCHMAN, A & GASIŃSKI, M., 1999. Badania paleontologiczne. In: Zuchiewicz, W. (ed.),  Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, p. 86-99.

ŻYCIORYSY I OPINIE:

MORYCOWA, E., 1995. "Stanisław GEROCH (2 V 1920 - 21 VI 1995)". )". Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, Rok 1994/1995, p. 171-173, Kraków.

MORYCOWA, E., 1995. "Stanisław GEROCH (2 V 1920 - 21 VI 1995). EUROPAL, 8: 97, Lyon,

MORYCOWA, E., 1996. Poland (p. 68). In: Palaeontological activities in Europe. Europal, European Palaeontological Association, 9: 57-75.

MORYCOWA, E., KAMINSKI, M. A. & GASIŃSKI, M. A., 1997. Stanisław Geroch, May 2, 1920 - June 21, 1995. Annales Societatis Geologorum Poloniae., 67: 123-125. 1-5.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 2011. Dr. James Alloiteau 1890-1969 (p. 149-150). Kölner Forum Geol. Paläont., vol. 19. Abstracts 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liêge, August 19-29, 2011 (Eds: M. Aretz, S. Delculée, J. Denayer & E. Poty).

SORAUF, J. E., EZAKI, Y., FEDOROWSKI, J., JELL, J. S., KATO, M., MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2012. Mentors: the generation 1935-1985 (James Henri Alloiteau: by E. Roniewicz and Elżbieta Morycowa: p. 204-205, fig. 1). Geologica Belgica, 15/4: 204-208,  fig. 1-5.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2003 (za rok 2002). Marian Książkiewicz (1906-1981): p. 79-82. In: Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk (red. tomu: L. Starkel). Polska Akademia Nauk 1952-2002, Polska Akademia Umiejętności 1957-2007, Wyd. Oddziału PAN w Krakowie.

ŚLĄCZKA, A. & MORYCOWA E., 2006. Profesor Marian Książkiewicz – geolog karpacki. In Memoriam. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981), Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001), p. 51-67, Collegium Kołłątaja, 7 pażdziernika, 2006 r.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981). In Memoriam. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981), Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001). p. 7-11, Kraków.

ŚLĄCZKA, A. & MORYCOWA E., 2007. Professor Marian Książkiewicz – Carpathian Geologist. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77, 105-115, fig. 1-14.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2007. Marian Książkiewicz (1906-1981): the 25th anniversary of his Heath. Annales Societatis Geologorum Poloniae ,77, 117-121, fig. 1-7.

MORYCOWA, E, 2009. Ocena osiągnięć naukowych Profesora dr hab. Jerzego Fedorowskiego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. In: Georius Andreas Fedorowski Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, p. 37-46, Poznań.

KOMUNIKATY, ABSTRAKTY:

MORYCOWA, E., 1959. Z badań nad fauna koralową w Jastrzębiej koło Lanckorony. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, lipiec – grudzień 1959: 2.

MORYCOWA, E., 1961. Korale z warstw grodziskich z Trzemesnej między Tarnowem a Tuchowem. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie, styczeń – czerwiec 1961:  284-285.

MORYCOWA, E., 1962. Korale z warstw grodziskich z Bukowa koło Mogilan i z Woźnik koło Wadowic. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie, lipiec-g rudzień 1962: 523-524.

MORYCOWA, E., 1971. Sympozjum paleontologiczne w Nowosybirsku. Przegląd Geologiczny, 12: 574.

MORYCOWA, E., 1971. Les dépots à polypiers dans les Carpathes polonaises. In: Abstracts, Intermational Paleontological Symposium on corals (Coelenterata), USSR, Novosibirsk, 18-25 August, 1971. Academy of the USSR Section of the Earth Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk, p. 136-138,

MORYCOWA, E., 1975. L'ultra-microstructure du squelette des Helioporidae fossils (Octocorallia). Second Symposium International sur les coraux et recifs coralliens fossiles, 22-27 IX 1975, Paris

MORYCOWA, E., 1979. Jurajskie i kredowe egzotyki wapienne z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla. Badania paleontologiczne Karpat przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów. Przemyśl 25-27 czerwca 1979: 29-30, ryc.9.

MORYCOWA, E., 1979. Hexacorallia z ezotyków wapieni typu sztramberskego z rej. Przemyśla (warstwy inoceramowe jednostki skolskiej, Karpaty Zew.). Badania paleontologiczne Karpat przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów. Przemyśl 25-27 czerwca 1979: 31-32, tabl. 1.

MORYCOWA, E. & WIESER, T., 1979. Environmental conditions favouring prerservation of skeletal microstructure in the Cretaceous Scleractinia (Polish and romanian Carpathians). Third International Symposium on Fossil Cnidarians, Warszawa, september 24-28, 1070, p. 54. Polska Akademia Nauk, Zakład Paleobiologii, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1985. Dolnokredowe koralowce polskich Karpat Zewnętrznych. Rola organizmów w tworzeniu bioherm podczas fanerozoiku. Materiały IX Konferencji Paleontologow, Zakrzówek, 17-20 października 1985: 21-22.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1985. Koralowce z solonośnych  utworów Wieliczki. Sesja naukowa. Stan badań paleontologicznych i ich znaczenie dla geologicznego rozpoznania wielickiego złoża soli. 11 wrzesień 1985, Wieliczka, p. 13. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

MORYCOWA, E., 1992. Poland. Main paleontological Institutions (p. 23-24). In: Palaeontological activities in Europe. Europal, European Palaeontological Association, 2: 14-26.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1993. Interpretation of paleoenvironment on the basis of coral assemblages from the Polish Carpathians and their Foreland. Premier Congres Europeen de Paleontologie, Abstrakt, p. 90, Lyon, 7-9 juillet 1993.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1994. Scleractinian septal microstructures: Taxonomical aspect. In: Coral Reefs in the past, present and future. Program and abstracts International Society for Reef Studies; Second European Regional Meeting, p. 94, Luxembourg.

MARCOPOULOU-DIACANTONI, A. & MORYCOWA, E., 1994. Cretaceous Scleractinian corals from the Parnassos unit (Central Greece). 7th Congress of Geological Society of Greece, 1994. Abstrakt.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Scleractinian septal microstructures: Taxonomical aspect (p. 269). In: Coral Reefs in the past, present and future, September 6 to 9 1994 (Ed. B. Lathuilière & J. Geister). Publications du Service Géologique du Luxembourg, p. 269.

MORYCOWA, E., KOŁODZIEJ, B. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 1999. Albian Scleractinia from the Parnassos region (Central Greece). In: Abstract. 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, Japan, September 12-16, p. 114.

MORYCOWA, E., UCHMAN, A. GASIŃSKI, M. A., 1999. Badania paleontologiczne (p. 86-99). Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Konferencja krajowa (Jubileusz), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC, J., 1999. Environmental  stress and intra-colony variation  in some corals ECKASTRAEA PRISCA  (Scleratinia), from the Mddle Triassic (Anisian) of Silesia. In:  Abstract. 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, Japan, September 12-16, p. 143.

MORYCOWA, E. & SZULC. J., 2003. Remarks on Middle Triassic (Anisian) scleractinian corals from the northern Peri-Tethys realm (Cracow-Silesian region, Poland): p. 71. Abstracts, 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Austria, August 3-7, 2003. Berichte des Institutes fur Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria,

MIŠIK, M. & MORYCOWA, E., 2004. Skleractinie z oksfordu sukcesji czorsztyńskiej ze skałki zamku VRŠATEC w zachodniej Słowacji (Karpaty Zachodnie, Pieniński Pas Skałkowy). Paleontologická Konferencia. Zbornik Abstraktov, Bratislava, jún 2004, p. 75-76.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC. J., 2006. Environmental stress and intra-colony variation in some corals Eckastraea prisca  (Scleractinia) from  the Middle Triassic (Anisian) of Silesia, p. 143. II Polska Konferencja Sedymentologiczna Pokos2: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06. 2006 r.

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Environmental controls on the growth forms on one of the first  scleractinian buildups (Middle Triassic, Silesian region, Poland). X International Congress on fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg, 2007, p. 64.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MATYSIK, M., MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Stop I.2. Tarnów Opolski - active quarry of Opolwap-Lhoist. In: Part. 1. Upper Silesian-Cracow Upland. p. 46-52. International Workshop on the Triassic of southern Poland, September 3-8, 2007. Fieldtrip Guide. J. Szulc & Becker A. (Eds). Polish Geological Society, Polish Geological Institute, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MORYCOWA, E., MATYSIK, M. & SZULC, J., 2007. Stop I.7. Kamień Śląski - active quarry of Opolwap-Lhoist. In: Part. 1. Upper Silesian-Cracow Upland. p. 57. International Workshop on the Triassic of southern Poland, September 3-8, 2007. Fieldtrip Guide. J. Szulc & Becker A. (Eds). Polish Geological Society, Polish Geological Institute, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2008. Kopalne  koralowce Scleractinia z terenu Polski (p. 81). Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008 (zestawił G. Haczewki). Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2010. Triasowe koralowce Scleractinia z obszaru Polski. Konferencja: Biologia i Paleobiologia raf koralowych. Warszawa, Wydział Biologii UW, p. 6-7.

MORYCOWA, E., 2011. Tithonian - Berriasian shallow-water corals from Poland (p. 108-109, pl. 1). Kölner Forum Geol. Paläont., vol. 19. Abstracts 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liège, August 19-29, 2011 (Eds: M. Aretz, S. Delculée, J. Denayer & E. Poty).

KROBICKI, M., MORYCOWA, E., FELDMAN-OLSZEWSKA, A, IWAŃCZUK, J. & HNYLKO,  O., 2016. The earliest Cretaceous (Berriasian) Stramberk-type corals in transborder zone of the ukrainian and Romanian Carpathians. 17th Czech-Slovak - Polish. Palaeontological  Conference, Abstract volume, October 2016, p. 60, Kraków,

więcej o