Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rusza kolejny nabór konkursu o Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ!

Rusza kolejny nabór konkursu o Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ!

W roku akademickim 2023/24 Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przyznaje 2 stypendia.

  1. Stypendium przeznaczone na realizację projektu badawczego/naukowego lub pokrycie kosztów konferencji naukowej/warsztatów/wyjazdu badawczego. Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów I i II stopniaKwota stypendium – do 3000 zł
  2. ** Stypendium przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce przeznaczone jest wyłącznie dla studentów studiów II stopnia. Oceniane są m.in. wysoka średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2022/23, udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych, uczestnictwo w stażach. Kwota stypendium – 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy roku akademickiego 2023/24).

Stypendia przydzielane są wyłącznie na wniosek studenta studiów I stopnia i II stopnia kierunku geologia. Szczegóły znaleźć można w regulaminie przydzielania stypendium poniżej.
Kompletne pisemne wnioski należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich do dnia 30 listopada 2023 r. Wnioski należy sformułować samodzielnie - wzory nie będą dostępne na stronach ING UJ.

W przypadku ubiegania się o stypendium na realizację projektu lub wyjazdu badawczego należy dokładnie wskazać cel, na który wydane zostanie stypendium i szacowane koszty. Celem może być np. udział w workshopie, konferencji, wyjazd na badania terenowe, wydatki laboratoryjne lub dofinansowanie wyjazdu w ramach wymiany studentów ERASMUS czy CEEPUS. Każda forma geologicznej aktywności zawodowej studenta może być finansowana w ramach stypendium, jednak musi być dobrze uzasadniona i poparta przez promotora/opiekuna naukowego lub opiekuna naukowego projektu, o którego finansowanie się wnioskuje! Zatem do wniosku trzeba dołączyć rekomendację podpisaną przez swojego opiekuna naukowego.

WSKAZÓWKA
Podanie o stypendium powinno zawierać:

  1. Jasno sformułowane przeznaczenie stypendium wraz z uzasadnieniem (max. 2 strony, 500 słów).
  2. Planowany budżet (max. ½ strony, 125 słów).
  3. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów).
  4. Rekomendację opiekuna naukowego/promotora lub opiekuna naukowego projektu (tylko stypendium na realizację projektu lub wyjazd naukowy).

W przypadku planowanego wyjazdu na konferencję, workshop itp. - do podania powinny zostać dołączone załączniki z informacjami organizatorów o miejscu, czasie, opłatach itp.

 

** W przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce podanie powinno zawierać:

  1. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów) z uwzględnieniem projektów badawczych i popularyzatorskich, autorstwa publikacji, aktywnego udziału w konferencjach i stażach).
  2. Średnią ocen za rok akademicki 2022/2023 potwierdzoną przez sekretariat macierzystej uczelni.

 

Regulamin funduszu stypendialnego Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

§1

Fundusz stypendialny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ustanowiony i finansowany jest przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Do funduszu mogą przystąpić dowolni darczyńcy: prywatni i instytucjonalni.

§2

1)      Funduszem zarządza Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy udziale Komisji ds. Promocji i Karier Absolwentów.

2)      Komisję powołuje Rada Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Dyrektora Instytutu.

§3

1)      Fundusz działa przy Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Fundusz ustanowiono w celu wspierania indywidualnej działalności naukowej studenta oraz jego przygotowania do wykonywania zawodu geologa.

3)      Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla studentów kierunku geologia prowadzonych w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiadających opiekuna naukowego.

§4

1)      Stypendia zaopiniowane przez Komisję ds. Promocji i Karier Absolwentów przydziela Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Kandydata.

2)      Styendium w postaci środków finansowych na realizację projekt/wyjazdu badawczego musi być wykorzystane na następujące cele:

a – aktywny udział w konferencjach naukowych;

b – udział w warsztatach/workshopach geologicznych;

c – udział w szkoleniach, praktykach zawodowych, wyjazdach terenowych związanych z geologią;

d – udział w programach wymiany studentów ERASMUS, CEEPUS;

e – finansowanie badań i wyjazdów związanych z pracą magisterską.

3)     Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przeznaczone jest wyłacznie dala studentów studiów II stopnia. Stypendium to może być wydatkowane na dowolny cel.

4) Sposób przekazania stypednium  ustala Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu ze Stypendystą.

5)      Wysokość i formę stypendium  ustala Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego co roku. Informacja o wysokości stypendium dostępna będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§5

1)      Wniosek o stypendium należy złożyć osobiście w Sekretariacie ds. studenckich Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Termin naboru wniosków do konkursu stypendialnego podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3)      Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

4)      Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5)      Student może być Stypendystą tylko jeden raz.

§6

1)      Wnioski złożone do konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2)      Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3)      Komisja ds. Promocji i Karier Absolwentów na wniosek Dyrektora Instytutu ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4)      Od decyzji Dyrektora Instytutu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu stypendialnego nie przysługuje odwołanie.

5)      Dyrektor Instytutu zastrzega sobie prawo nie przydzielenia stypendium oraz prawo bezterminowego zawieszenia konkursu bez podania przyczyn.

§7

1)      Komisja zastrzega sobie prawo do publikowania nazwisk stypendystów w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Wszelkie opinie o wnioskach złożonych do konkursu stypendialnego nie będą ujawniane osobom trzecim.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.